Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO W 2017 ROKU.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2186 ze zmianami) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które posiadają swoje siedziby w następujących miejscowościach i czynne są w następujących dniach i godzinach:

1.      Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1 tel. 61 285 29 51 (dostępny w godzinach otwarcia punktu):

poniedziałki i wtorki - od godz. 8.00 do 12.00,

środy, czwartki i piątki - od godz. 14.00 do 18.00

 

2.      Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

- w Dominowie przy ul. Centralnej 8 (OPS-Klub Aktywności Społecznej)

środy - od godz. 12.00 do 16.00,

- w Krzykosach przy ul. Głównej 37 pok. nr 18 (Urząd Gminy)

czwartki - od godz. 11.00 do 15.00,

- w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 pok. nr 8 (Urząd Gminy)

poniedziałki i wtorki - od godz. 9.00 do 13.00,

- w Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 9 pok. nr 211 (Urząd Gminy)

piątki - od godz. 11.00 do 15.00.

 

W Punkcie 1 porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni. Punkt 2 prowadzi Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza - Tatara 7. Porad w tym punkcie udzielają radcowie prawni.  Celem zorganizowania nieodpłatnej pomocy prawnej  jest zapewnienie jej osobom, które nie mają możliwości skorzystania z porad komercyjnych. Zatem nie wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać z tej formy pomocy. Zgodnie z uregulowaniem ustawowym, darmowa pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 lat, którym w okresie roku poprzedzającego o zwrócenie się o pomoc prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (nie dotyczy „Kart Wielgachnej Famuły"), kombatantom i weteranom oraz zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Dodatkowo od 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz na sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ , a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pod numerem telefonu: 61 286 62 26, 61 286 62 27.