Sprawozdanie ze współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

SPRAWOZDANIE

z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011.

 

Zgodnie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2011-2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2011-2014 przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2011:

Finansowe formy współpracy:

W roku 2011 ogłoszono jeden konkurs na realizację zadania publicznego - zadanie z zakresu pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy" w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. .

Na realizację przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG"
z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą  
ul. Poznańska 14

i oferta ta zyskała akceptację w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.

Przedmiotowe zadanie jest w roku 2012 realizowane na podstawie podpisanej w dniu 28 grudnia 2011r. umowy ,zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy, a Stowarzyszeniem.

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono Stowarzyszeniu dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł.

Innych zadań publicznych, takich jak np. zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechniania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

nie zlecano do realizacji organizacjom pozarządowym.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie.

 

Z form pozafinansowych współpracy:

 1. Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w roku 2011 żadna z podejmowanych przez Radę Gminy Krzykosy Uchwał nie wymagała konsultacji w myśl tej ustawy;
 2. udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:
  • Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu - pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Rankingu Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy - pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji Festynu „Emeryci się bawią",
  • Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy - pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obchodów Dnia Strażaka oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 13 kwietnia 2012 r.