Konkurs fotograficzny

 

  KONKURS FOTOGRAFICZNY
GMINA KRZYKOSY W OBIEKTYWIE -„CZTERY PORY ROKU"

 

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Krzykosy i Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach.

§ 2

Założenia organizacyjne

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Krzykosy.

2. Konkurs trwa 12 miesięcy i jest podzielony na 4 etapy:

           I etap - WIOSNA - termin nadsyłania prac do 31 maja 2012 r.

           II etap - LATO - termin nadsyłania prac do 31 sierpnia 2012 r.

           III etap - JESIEŃ - termin nadsyłania prac do 31 listopada 2012 r.

           IV etap - ZIMA - termin nadsyłania prac do 28 lutego 2013 r.

3. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Krzykosy.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 

§ 3

Wymagania techniczne

1. Praca fotograficzna powinna w możliwie jasny sposób przedstawiać temat konkursu na poszczególnym etapie, pokazywać walory przyrodnicze Gminy Krzykosy.

2. Zgłaszana praca powinna być formacie 21cm x 14cm, jak również w wersji elektronicznej (JPG) na płycie CD.

3. Zgłaszanie prac następuje poprzez dostarczenie ich na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

ul. Główna 27

63-024 Krzykosy

4. W konkursie będą rozpatrywane prace przesłane w wyznaczonym terminie, podpisane i z załączonym adresem korespondencyjnym, numerem kontaktowym oraz oświadczeniami (zał. 1 i 2).

§ 4

Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krzykosy.

2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie następować po każdym etapie. Przyznawane będą trzy równorzędne wyróżnienia w każdym etapie.

3. Po zakończeniu czterech etapów wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w GOK w Krzykosach.

4. Po rozstrzygnięciu każdego z etapów zostanie sporządzony protokół.

5. Informacja o wyróżnionych pracach zostanie umieszczona na stronach internetowych http://www.krzykosy.pl/ oraz http://www.gokkrzykosy.pl/ .

6. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o werdykcie komisji konkursowej.

 

§ 5

Warunku ogólne

1. Osoby zgłaszające swoje prace do konkursu są zobowiązane dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (zał. Nr 1) (ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926, z późn. Zm.))

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście (zał. nr 2).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania konkursu.

 

§ 6

Nagroda

Autorzy wyróżnionych prac na każdym etapie otrzymają nagrody w postaci albumów fotograficznych.

 

§ 7

Prawo własności

Zgłoszone prace przechodzą na własność GOK Krzykosy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Nagrodzone oraz najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie gminy http://www.krzykosy.pl/ i http://www.gokkrzykosy.pl/, oraz zostanie zorganizowana wystawa po każdym etapie w GOK Krzykosy.

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator oraz komisja konkursowa.

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu oraz opublikowaniu na stronie gminy http://www.krzykosy.pl/ oraz http://www.gokkrzykosy.pl/.

 

Załączniki: