Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Krzykosy, 01.12.2015 r.

OSR. 623.7.2015

 

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r.

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że Uchwałą Rady Gminy z dnia 24 września 2015 r. Nr X/53/2015 zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości:

a) 21,00 zł od gospodarstwa domowego składającego się z trzech i więcej osób

b) 18,00 zł od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób

c) 15,00 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości:

a) 40,00 zł od gospodarstwa domowego składającego się z trzech i więcej osób

b) 35,00 zł od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób

c) 30,00 zł miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wobec powyższego właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do 31 grudnia 2015 r.  złożyć w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, nową wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wg wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy Krzykosy z dnia 29.10.2015 r. Nr XI/68/2015.  Deklarację składa się osobiście w Urzędzie Gminy, przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy 63-024 Krzykosy, ul. Główna37, lub z wykorzystaniem ePUAP.

   
 DEKLARACJA.DOC DEKLARACJA.PDF