Informacja o konieczności dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Informacja Wójta Gminy Krzykosy

o konieczności szczególnej dbałości przez obywateli
o dane dotyczące ich tożsamości.

  

W ślad za pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. informuję, że :

 

  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

  2. Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie Gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp maja wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki