WAŻNE!

Zgromadzenia - postępowanie uproszczone

Zgromadzenie - postępowanie uproszczone

WYMAGANE DOKUMENTY

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,
a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krzykosach:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krzykosach
Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
Telefony:
722 323 131
(+48 61) 28 51 505
(+48 61) 28 51 506
(+48 61) 28 51 507
(+48 61) 28 51 514
Fax:
(+48 61) 28 515 92
E-mail:
krzykosy@wokiss.pl

nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając:

a)     imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

b)     datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

c)      ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się na adres poczty elektronicznej: krzykosy@wokiss.pl lub  telefonicznie na numer telefonu 722 323 131.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 poz. 1485)

INNE INFORMACJE

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy  o rozwiązanie go.

Rozwiązanie zgromadzenia  przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia
w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia.

Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji
o rozwiązaniu
zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

FORUMULARZE: