WAŻNE!

Imprezy masowe

IMPREZY MASOWE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16
tel. 612851514, wew. 111
Godziny pracy:
- w poniedziałki od 8:00-16:00
- we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami:
Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się impreza.
Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych  zobowiązujących do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16
tel. 612851514, wew. 111
Godziny pracy:
- w poniedziałki od 8:00-16:00
- we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00

TERMIN REALIZACJI

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek  nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.
Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji – Urząd Gminy w Krzykosach pok. nr 16. Wówczas prosimy o podanie na wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji.

OPŁATY

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.
 
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje 
z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Gminy Krzykosy.
nr  69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania.

PODSTAWA PRAWNA 
  • art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji organu, o której mowa w art.  29 i w art. 32 wyżej wymienionej ustawy, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium w Poznaniu.

DODATKOWE INFORMACJE
  1. Wójt Gminy Krzykosy wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
  2. W przypadku zmiany terminu imprezy organizator ma obowiązek na 7 dni przed jej terminem zawiadomić o tym fakcie Wójta, Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe oraz Inspektorat Sanitarnego.
  3. Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

FORMULARZE: