WAŻNE!

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzykosy 2021

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 sierpnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy przeprowadzonych w dniu 1 sierpnia 2021 r.rotokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy [1,5 MB]

Protokół z wyborów

Ikona PDF Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy [5,2 MB]

Informacja o godzinach pracy

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

z siedzibą: Zespół Szkół w Sulęcinku,
ul. Szkolna 37,
63-023 Sulęcinek

w składzie:
1) Marzena Wioletta Andrzejewska - Przewodnicząca
2) Mateusz Ciołek – Zastępca Przewodniczącego
3) Jadwiga Bajer - Członek
4) Małgorzata Florczak - Członek
5) Nikola Anna Kosmowska - Członek
6) Kornelia Anna Maćkowiak - Członek
7) Sławomir Tomasz Owczarzak - Członek

informuje, że w dniu głosowania 1 sierpnia 2021 r., rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

Przewodniczący Komisji
Marzena Wioletta Andrzejewska

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Komisarz Wyborczy w Koninie II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości

gm. Krzykosy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,
Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 37, 63-023 Sulęcinek:

 1. Marzena Wioletta Andrzejewska - Przewodniczący
  zgłoszona przez KWW KRYSTYNY LIS (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek.
 2. Mateusz Ciołek – Zastępca Przewodniczącego
  zgłoszony przez KWW KRYSTYNY LIS (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek
 3. Jadwiga Bajer - Członek
  zgłoszona przez KWW KRYSTYNY LIS (uzupełnienie składu), zam. Sulęcinek
 4. Małgorzata Florczak - Członek
  zgłoszona przez KWW KRYSTYNY LIS (uzupełnienie składu), zam. Sulęcin
 5. Nikola Anna Kosmowska - Członek
  zgłoszona przez KWW KRYSTYNY LIS (uzupełnienie składu), zam. Miąskowo
 6. Kornelia Anna Maćkowiak - Członek
  zgłoszona przez KWW KRYSTYNY LIS (uzupełnienie składu), zam. Środa Wielkopolska
 7. Sławomir Tomasz Owczarzak - Członek
  zgłoszony przez KWW KRYSTYNY LIS, zam. Sulęcin

Postanowienie Nr 46/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II

Ikona PDF Postanowienie Nr 46/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r. [394 KB]

Postanowienie Nr 45/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II

Ikona PDF Postanowienie Nr 45/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Krzykosy [214 KB]

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 5 lipca 2021 r.

Ikona PDF Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 5 lipca 2021 r. o losowaniach komisji obwodowych [193 KB]

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2021 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Krzykosy podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.:

Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
3 Sołectwa: Sulęcin, Sulęcinek.  Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26,
63-023 Sulęcinek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Niepełnosprawni

  

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 17 lipca 2021 r. (19 lipca 2021 r.), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 27 lipca 2021 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Krzykosy najpóźniej do dnia 23 lipca 2021 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 1 sierpnia 2021 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 29 czerwca 2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 29 czerwca 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r. [71 KB]

Uchwała Nr 4/2021

Ikona PDF Uchwała Nr 4/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r. [85KB]

Protokół Nr 4 z dnia

Ikona PDF Protokół Nr 4 z dnia 29 czerwca 2021 roku z publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r. [128 KB]

Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, tel. 61 28 515 14.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej :

 1. Bernadeta Anna Świerczewska - Przewodniczący Komisji
 2. Milenia Poll - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mariusz Maciejewski - członek
 4. Agnieszka Minierska - członek
 5. Aleksandra Paczkowska - członek
 6. Michał Paweł Parus - członek
 7. Joanna Springer - członek
 8. Regina Zięta – członek
 9. Klaudia Magdalena Zimowska – członek


Komisja pełni dyżury od 23 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. codziennie, w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Dyżur dnia 28 czerwca 2021 r. od 16.00 do 24.00 będzie pełniony telefonicznie.

Przewodniczący Komisji

/-/ Bernadeta Anna Świerczewska

 

Uchwała Nr 3/2021

Uchwała Nr 3/2021
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 858), Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Mariusza Maciejewskiego na Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

Bernadeta Anna Świerczewska

(pieczęć Komisji)

 

Uchwała Nr 2/2021

Uchwała Nr 2/2021
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (M.P. poz. 928), Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

uchwala, co następuje:

§ 1. Pani Milenia Poll została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

Bernadeta Anna Świerczewska

(pieczęć Komisji)

Uchwała Nr 1/2021

Uchwała Nr 1/2021
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (M.P. poz. 928), Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

uchwala, co następuje:

§ 1. Pani Bernadeta Anna Świerczewska została wybrana na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regina Zięta

(pieczęć Komisji)

Postanowienie Nr 40/2021

Ikona PDF Postanowienie Nr 40/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r. [98 KB]

Postanowienie Nr 39/2021

Ikona PDF Postanowienie Nr 39/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach [110 KB]

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 17 czerwca 2021 r.

Ikona PDF Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 17 czerwca 2021 r. o możliwości dozgłaszania kadydatów [191 KB]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2021 r.

Ikona PDF Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r. [266 KB]

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2021 roku o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2021roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Krzykosy podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach w wyborach do Rady Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 1 sierpnia 2021 r.:

Numer okręgu wyborczego  Granice okręgu wyborczego  Liczba radnych wybieranych w okręgu 
12  Sołectwo Sulęcin 


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach mieści się:

w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, tel. 61 28 515 14

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej JANICKI

Zarządzenie Nr 207/2021

Ikona PDF Zarządzenie Nr 207/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy [1,81 MB]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 maja 2021 r.

Ikona PDF Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 maja 2021 r. [207 KB]