WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Wybory samorządowe 2018

Informacja o pracy komisji obwodowych

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze
w Gminie Krzykosy
w dniu 21 października 2018 r.
rozpoczynają pracę o godz. 600.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 4 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzykosy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 4 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 r.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach

Uchwała nr 3

Protokół z uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Protokół z uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 21 września 2018 roku

Informacja o obwodach

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r.

Informacja o losowaniach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego jest Komisarz Wyborczy w Koninie II.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie ... - tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II      
/-/ Paweł Myśliński 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach w sprawie planu dyżurów

UCHWAŁA NR 2/2018
Gminnej KOMISJI WYBORCZEJ w Krzykosach
z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz Wójta

    Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. , z 2018 poz. 754 ze zmianami) oraz pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach związanych z rejestracją list kandydatów na radnych i wójta :

1) co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy Krzykosy pok. Nr 4. tel. 61/2851514 wew. 127 fax 61/2851592

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:
od 12 września 2018r do dnia 14 września 2018r od godziny 14.00- 16.00
W sobotę dnia 15 września 2018r. dyżur pełniony będzie w godz. od 9.00 – 13.00
W dniu 17 września 2018 r. w godzinach 8.00– 24.00.
W niedzielę dyżuru nie będzie.

3) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójta pełnione będą w dniach:
od 18 września 2018r do dnia 25 września 2018r od godziny 14.00- 16.00
z wyjątkiem soboty i niedzieli
26 września 2018 r. w godzinach 16.00– 24.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu oraz na stronach BIP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący         
Gminnej Komisji Wyborczej

Zenon Mendyka         

Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W KRZYKOSACH

Przewodniczący Komisji - Zenon Mendyka

Wiceprzewodniczący Komisji – Elżbieta Waśkowiak

Członkowie:

Weronika Kosmowska
Ewa Pelczyk
Milenia Poll
Daria Skowrońska
Bernadeta Świerczewska
Milena Włodarczyk
Regina Zięta

Przewodniczący         
Gminnej Komisji Wyborczej

Zenon Mendyka         

Gminna Komisja Wyborcza

Postanowienie

Zalacznik nr 15