WAŻNE!

Wybory Parlamentarne 2011

Składy OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

w Krzykosach

  1. Grzegorz Skowroński zam. Witowo - Przewodniczący Komisji

       Tel. 61 28 515 80 - lokal wyborczy

       783 476 998 - Przew. Komisji

  2. Grażyna Stachowiak zam. Krzykosy - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Małgorzata Tomczak zam. Witowo

  4. Paulina Aleksander zam. Krzykosy

  5. Roman Budasz zam. Witowo

  6. Dariusz Goliński zam. Solec

  7. Rafał Surdyk zam. Solec

  8. Edyta Wielińska zam. Sulęcinek

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

w Pięczkowie

  1. Sławomir Koźma zam. Pięczkowo - Przewodniczący Komisji

       Tel. 61 28 515 81 lokal wyborczy

       603 753 772 Przewodniczący Komisji

  2. Jerzy Dominik zam. Pięczkowo Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Hanna Marciniak zam. Witowo

  4. Łucja Kaźmierczak zam. Pięczkowo

  5. Teresa Dobroszczyk zam. Witowo

  6. Magdalena Sroka zam. Murzynowo Leśne

  7. Maria Surdyk zam. Solec

  8. Paulina Głowacka zam. Sulęcinek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

w Sulęcinku

  1. Zofia Kaźmierska zam. Sulęcinek - Przewodnicząca Komisji

       Tel. 61 28 514 69 lokal wyborczy

       697 052 429 - Przew. Komisji

  2. Krzysztof Pawłowski zam. Sulęcinek - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Marcin Ludwiczak zam. Krzykosy

  4. Natalia Wojtyś zam. Witowo

  5. Karolina Różewska zam. Sulęcinek

  6. Marek Grzelka zam. Sulęcinek

  7. Barbara Surdyk zam. Solec

  8. Elżbieta Głowacka zam. Sulęcinek

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

w Murzynowie Leśnym

  1. Aniela Banaszak zam. Murzynówko - Przewodnicząca Komisji

       Tel. 61 28 514 60 - lokal wyborczy

       606 218 017 - Przewodniczący Komisji

  2. Marcin Małecki zam. Murzynowo Leśne - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  3. Ryszard Ignaszewski zam. Pięczkowo

  4. Anna Dobroszczyk zam. Witowo

  5. Paweł Różewski zam. Sulęcinek

  6. Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek

  7. Urszula Surdyk zam. Solec`

  8. Katarzyna Głowacka zam. Sulęcinek

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze

na terenie Gminy Krzykosy rozpoczną pracę

w dniu 9 października o godz. 6.00.

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 41/2011
Wójta Gminy
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Gminy Krzykosy

inż. Andrzej Janicki

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2011
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 19 września 2011 roku

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Krzykosach

 1. Małgorzata Tomczak zam. Witowo
 2. Paulina Aleksander zam. Krzykosy
 3. Roman Budasz zam. Witowo
 4. Dariusz Goliński zam. Solec
 5. Grzegorz Skowroński zam. Witowo 
 6. Rafał Surdyk zam. Solec 
 7. Edyta Wielińska zam. Sulęcinek
 8. Grażyna Stachowiak zam. Krzykosy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2w Pięczkowie

 1. Hanna Marciniak zam. Witowo
 2. Jerzy Dominik zam. Pięczkowo
 3. Teresa Dobroszczyk zam. Witowo
 4. Magdalena Sroka zam. Murzynowo Leśne
 5. Sławomir Koźma zam. Pięczkowo
 6. Maria Surdyk zam. Solec
 7. Paulina Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Łucja Kaźmierczak zam. Pięczkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sulęcinku

 1. Krzysztof Pawłowski zam. Sulęcinek
 2. Marcin Ludwiczak zam. Krzykosy
 3. Natalia Wojtyś zam. Witowo
 4. Karolina Różewska zam. Sulęcinek
 5. Marek Grzelka zam. Sulęcinek
 6. Barbara Surdyk zam. Solec
 7. Elżbieta Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Zofia Kaźmierska zam. Sulęcinek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Murzynowie Leśnym

 1. Marcin Małecki zam. Murzynowo Leśne
 2. Ryszard Ignaszewski zam. Pięczkowo
 3. Anna Dobroszczyk zam. Witowo
 4. Paweł Różewski zam. Sulęcinek
 5. Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek
 6. Urszula Surdyk zam. Solec`
 7. Katarzyna Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Aniela Banaszak zam. Murzynówko

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KRZYKOSY
z dnia 1 września 2011 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XV/104/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie podziału Gminy Krzykosy na obwody głosowania podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

 

Wsie:

Baba, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Przymiarki, Solec

Zespół Szkół,

ul. Główna 39,

Krzykosy

tel. 061 28 515 80

2

Wsie:

Bronisław

Pięczkowo z wyłączeniem numerów 15, 17, 19 z ul. Miłosławskiej

Wiktorowo, Witowo

Zespół Szkół,

ul. Szkolna 5,

Pięczkowo

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3

Wsie:

Bogusławki, Borowo, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko, Sulęcin, Sulęcinek

Zespół Szkół,

ul. Szkolna 26,

Sulęcinek

tel.  061 28 514 69

4

Wsie:

Antonin, Garby, Kaźmierki, Miąskowo, Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne, Murzynówko, Pięczkowo ul. Miłosławska numery 15, 17, 19, Wiosna, Wygranka

Szkoła Podstawowa,

ul. Poznańska 74,

Murzynowo Leśne

tel. 061 28 514 60

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 19 września 2011 r.

Wójt

inż. Andrzej Janicki

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

I N F O R M A C J A

WÓJTA

GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 112) w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku wyborami do Sejm u RP i Senatu RP podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Lp.

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

Uwagi

1.

KRZYKOSY

Opłotowanie Zespołu Szkół w Krzykosach

2.

MURZYNOWO LEŚNE

Opłotowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym

3.

PIĘCZKOWO

Opłotowanie Zespołu Szkół w Pięczkowie

4.

SULĘCINEK

Opłotowanie Zespołu Szkół w Sulęcinku

                                                                                             Wójt

                                                                                                         /-/ inż. Andrzej Janicki