WAŻNE!

Referendum ogólnokrajowe 2015

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez komisje referendalne

 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja Ds. Referendum

Nr 1 w Krzykosach

informuje, że

w dniu głosowania
tj. 6 września 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 5.oo.

 

 

Przewodniczący OKW Nr 1 w Krzykosach: Grzegorz Skowroński

 

 

 


 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja ds. Referendum

Nr 2 w Pięczkowie

informuje, że

w dniu głosowania
tj. 6 września 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 5.oo.

 

 

Przewodniczący OKW Nr 2 w Pięczkowie: Daria Skowrońska

 


 

 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja ds. Referendum

Nr 3 w Sulęcinku

informuje, że

w dniu głosowania
tj. 6 września 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz.5.oo.

 

 

Przewodniczący OKW Nr 3 w Sulęcinku: Krzysztof Pawłowski

 

 


 

I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja ds. Referendum

Nr 4 w Murzynowie Leśnym

informuje, że

w dniu głosowania
tj. 6 września 2015 roku

rozpoczyna pracę o godz. 5.oo.

 

 

Przewodniczący OKW Nr 1 w Krzykosach: Aniela Banaszak

 

 

Obwieszczenie o składach Obwodowych Komisji ds. referendum

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Krzykosach

 

1. Grzegorz Skowroński - Przewodniczący Komisji

2. Grażyna Jadwiga Stachowiak -
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji

3. Beata Ewa Głowacka

4. Anita Maria Zaworska

5. Adam Filipiak

6. Aleksandra Stachowiak

7. Angelika Ochałek

8. Anna Waszak Obst

9. Agnieszka Rogacka

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Pięczkowie

1. Daria Skowrońska - Przewodniczący Komisji

2. Sławomir Krzysztof Koźma
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji

3. Katarzyna Maria Idczak

4. Katarzyna Kwiatkowska

5. Sylwia Polak

6. Ewa Agnieszka Matuszak

7. Monika Krzysztofiak

8. Marietta Anna Pankowska

9. Renata Elżbieta Jarzembowska

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Sulęcinku

1. Krzysztof Piotr Pawłowski - Przewodniczący Komisji

2. Bartosz Adam, Maćkowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji

3. Elżbieta Głowacka

4. Katarzyna Kubiak

5. Patrycja Szelągiewicz

6. Artur Skowroński

7. Ewa Pelczyk

8. Marek Grzelka

9. Jadwiga Bajer

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Murzynowie Leśnym

1. Aniela Gertruda Banaszak - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawłowska
- Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji

3. Paulina Teresa Głowacka

4. Barbara Surdyk

5. Daria Kominek

6. Joanna Solarska

7. Mirosława Teresa Filipiak

8. Zygmunt Filipiak

9. Sławomir Grzelka

 

Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 20

 

Zarządzenie nr 50/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje: 

 

§1 W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4. do niniejszego zarządzenia.

§2 Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej.

 Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki

 

Załącznik nr  1
do Zarządzenia nr  50/2015 Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
 
Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 1 w Krzykosach
 

1. Beata Ewa Głowacka         zam. Sulęcinek

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Obywateli

 

2. Anita Maria Zaworska       zam. Solec

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

                                                

3. Adam Filipiak        zam. Pięczkowo 

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

4. Aleksandra Stachowiak zam. Krzykosy 

zgłoszona przez Platforma Obywatelska

 

5. Angelika Ochałek zam. Sulęcinek 

zgłoszona przez Fundacja Aktywności Lokalnej

 

6. Anna Waszak Obst zam. Lubrze 

zgłoszona przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 

7.  Agnieszka Rogacka zam. Krzykosy 

zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspólnota

 

8.  Grzegorz Skowroński zam. Witowo 

zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

 

9.  Grażyna Jadwiga Stachowiak zam. Krzykosy 

zgłoszony przez Wójta/Gminy Krzykosy.

Załącznik nr  2
do Zarządzenia nr  50/2015 Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 2 w Pięczkowie

 

1. Katarzyna Maria Idczak    zam. Sulęcinek 

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Obywateli

 

2. Katarzyna Kwiatkowska    zam. Krzykosy 

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

                                                

3. Sylwia Polak zam. Pięczkowo 

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

4. Ewa Agnieszka Matuszak  zam. Witowo 

zgłoszona przez Platforma Obywatelska

 

5. Monika Krzysztofiak  zam. Krzykosy 

zgłoszona przez Fundacja Aktywności Lokalnej

 

6. Daria Skowrońska  zam. Witowo 

zgłoszona przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 

7. Marietta Anna Pankowska zam. Pięczkowo

zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspólnota 

 

8.  Sławomir Krzysztof Koźmai zam. Pięczkowo

zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

  

9. Renata Elżbieta Jarzembowska zam. Pięczkowo

zgłoszony przez Wójta/Gminy Krzykosy.

 

Załącznik nr  3
do Zarządzenia nr  50/2015 Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 3 w Sulęcinku

  

1. Elżbieta Głowacka zam. Sulęcinek

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Obywateli 

 

2. Katarzyna Kubiak zam. Solec

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość 

                                                

3. Bartosz Adam, Maćkowski zam. Pięczkowo

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

4. Patrycja Szelągiewicz zam. Solec 

zgłoszona przez Platforma Obywatelska

 

5. Krzysztof Piotr Pawłowski  zam. Sulęcinek 

zgłoszona przez Fundacja Aktywności Lokalnej

 

6. Artur Skowroński zam. Witowo 

zgłoszona przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 

7. Ewa Pelczyk zam. Krzykosy

zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspólnota

  

8. Marek Grzelka zam. Sulecinek

zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

  

9. Jadwiga Bajer zam. Sulęcinek

zgłoszony przez Wójta/Gminy Krzykosy.

 

Załącznik nr  4
do Zarządzenia nr  50/2015 Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 4 w Murzynowie Leśnym

  

1. Paulina Teresa Głowacka zam. Sulęcinek

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Obywateli

  

2. Barbara Surdyk      zam. Solec

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość 

                                                 

3. Daria Kominek      zam. Pięczkowo

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

  

4. Joanna Solarska zam. Murzynówko 

zgłoszona przez Platforma Obywatelska

 

5. Joanna Pawłowska zam. Sulęcinek 

zgłoszona przez Fundacja Aktywności Lokalnej

 

6. Mirosława Teresa Filipiak zam. Miąskowo 

zgłoszona przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 

7. Zygmunt Filipiak zam. Miąskowo

zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspólnota

  

8. Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek

zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

  

9. Aniela Gertruda Banaszak zam. Murzynówko

zgłoszony przez Wójta/Gminy Krzykosy.

Obwieszczenie o siedzibach OKW

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz  uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia  30 października 2012r. r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Krzykosy podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

Nr obwodu

 Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji  

Do Spraw Referendum

 

 

1

 

Sołectwa:

Krzykosy, Solec

 

 

Zespół Szkół

w Krzykosach

ul. Główna 39

tel. 061 28 515 80

 

2

 

Sołectwa:

Pięczkowo, Witowo

 

Zespół Szkół w Pięczkowie

ul. Szkolna 5

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

3

 

Sołectwa:

Sulęcin, Sulęcinek

 

Zespół Szkół

w Sulęcinku

ul. Szkolna 26

tel.  061 28 514 69

 

 

4

Sołectwa:

Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna

Szkoła Podstawowa

w Murzynowie Leśnym

ul. Poznańska 74

tel. 061 28 514 60

 

Lokale komisji  otwarte będą w dniu 6 września 2015 r. w godzinach 600- 2200.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 22 sierpnia 2015 r.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Wójt: Andrzej Janicki