WAŻNE!

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych

Ikona PDF DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych [246 KB]
Ikona PDF DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 [243 KB]

Podatek od nieruchomości: zwolnienie dla przedsiębiorców

UCHWAŁA NR XVI/156/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie Gminy Krzykosy, związane ze skutkami epidemii COVID-19 wynikającez przepisów szczególnych.

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy gruntów, budynków i budowli, za które ciąży obowiązek podatkowy od przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 r.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie zwolnienia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty podatku od nieruchomości,
2) co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 100% kwoty podatku od nieruchomości,
- za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.

§ 3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jest złożenie przez podatnika:
1) formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

§ 5. Zgłoszenia, o którym mowa w § 3 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Załącznik Nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonimiczne z powodu COVID-19 [279 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 - Formularz zgłoszenia [176 KB]

Podatki i opłaty lokalne: Zaświadczenia

Ikona PDF Wniosek o wydanie zaświadczenia [pdf]
Ikona PDF Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [pdf]

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Portable Document Format DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [pdf]
Portable Document Format ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]


INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


Portable Document Format IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [pdf]
Portable Document Format ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
Portable Document Format ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników [pdf]


PODATEK ROLNY


Portable Document Format DR-1 Deklaracja na podatek rolny [pdf]
Portable Document Format ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]


INFORMACJA O GRUNTACH


Portable Document Format IR-1 Informacja o gruntach [pdf]
Portable Document Format ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
Portable Document Format ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [pdf]


PODATEK LEŚNY


Portable Document Format DL-1 Deklaracja na podatek leśny [pdf]
Portable Document Format ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]


INFORMACJA O LASACH


Portable Document Format IR-1 Informacja o lasach [pdf]
Portable Document Format ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
Portable Document Format ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
Portable Document Format ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników [pdf]


GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


Portable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]