Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy ma obowiązek zgłosić swój wyjazd oraz powrót. W przypadku zgłoszenia wyjazdu na stałe, zostanie się automatycznie wymeldowanym z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Aby zgłosić wyjazd za granicę lub powrót należy przedłożyć:

  • formularz – „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" dowód osobisty albo paszport.


Jeżeli zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrót dokonuje pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania
  • dowód osobisty albo paszport


Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy ePUAP.
Za dziecko (osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych), zgłoszenia dokonuje rodzic (opiekun prawny, kurator).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00 OPŁATY:


Zgłoszenie wyjazdu i powrotu nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wynosi 17 zł. Takie zaświadczenie obywatel otrzymuje na wniosek.
Pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu nie podlega opłacie skarbowej.
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu podlega opłacie skarbowej - 17 zł.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.


PODSTAWA PRAWNA: 


  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 930)

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 


Brak

Druki do pobrania

FORMULARZE:


Ikona PDF Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP [pdf]
Ikona PDF Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę [pdf]
Ikona DOC Pełnomocnictwo [docx]