WAŻNE!

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY: 


Od 1 stycznia 2018 r. obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie albo elektronicznie (przez Internet).

Aby zameldować się w urzędzie należy przedłożyć:

 • formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego". Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę);
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu (w oryginale). Jeśli osoba, która się melduje jest właścicielem musi przedłożyć do wglądu dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli osoba meldująca się nie jest właścicielem i nie posiada też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, wówczas musi uzyskać od właściciela lokalu/domu podpis na formularzu meldunkowym, potwierdzający tym samym pobyt osoby meldującej się. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby należy przedstawić w urzędzie,
 • w przypadku nowo wybudowanego domu mieszkalnego należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.


Zameldować można się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być na piśmie, a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.

Aby zameldować się przez Internet należy:

 • posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.


Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:

 • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe);
 • dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe) – wzór oświadczenia w załączniku;
 • w przypadku zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa) – wzór pełnomocnictwa w załączniku;


Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny – meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Każdy obywatel polski, który mieszka w Polsce powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. Na zgłoszenie nowego miejsca zameldowania ma 30 dni licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

JEDNOCZEŚNIE MOŻNA MIEĆ JEDNO MIEJSCE POBYTU STAŁEGO I JEDNO MIEJSCE POBYTU CZASOWEGO.

Meldując się na pobyt stały lub czasowy nie trzeba wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00 OPŁATY:


Zameldowanie jest bezpłatne.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł. Takie zaświadczenie obywatel otrzymuje na wniosek.
Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN REALIZACJI:


Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Przy zameldowaniu na pobyt stały – obywatel automatycznie otrzymuje zaświadczenie. Natomiast, przy zameldowaniu na pobyt czasowy i zaświadczenie można uzyskać na wniosek. Złożony przez osobę meldującą się.


PODSTAWA PRAWNA:
 


 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 930)TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak


INNE INFORMACJE:


Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

 • zameldowanie na pobyt stały,
 • zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.


Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia. Zameldowanie w lokalu ma charakter wyłącznie rejestracyjny.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Druki do pobrania

FORMULARZE:


Ikona PDF Zgłoszenie pobytu stałego [pdf]
Ikona PDF Zgłoszenie pobytu czasowego [pdf]
Ikona PDF  Pełnomocnictwo [pdf]
Ikona DOC Oświadczenie właściciela [docx]