WAŻNE!

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Obowiązku wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie lub elektronicznie (przez Internet).
Każdy, kto opuszcza swoje miejsce pobytu stałego lub czasowego musi wymeldować się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały.

Aby wymeldować się osobiście w urzędzie należy przedłożyć:

  • formularz: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
  • dowód osobisty albo paszport


Jeżeli zgłoszenia wymeldowania dokonuje pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:
• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania
• dowód osobisty albo paszport

Aby wymeldować się przez Internet należy:

  • posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

W przypadku wymeldowania przez pełnomocnika należy załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).
Pamiętaj dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, automatycznie dokonuje się wymeldowania.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. (61) 28 515 14, wew. 111.
Godziny pracy:

  • w poniedziałki od 8:00-16:00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00OPŁATY:
 


Zgłoszenie wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie wynosi 17 zł. Takie zaświadczenie obywatel otrzymuje na wniosek.
Pełnomocnictwo do wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie podlega opłacie skarbowej - 17 zł.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Krzykosy.

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
nr  konta: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001

Opłatę można uiścić u inkasenta opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Wymeldowanie następuje bezpośrednio po złożeniu formularza.


PODSTAWA PRAWNA: 


  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 930)TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak

Druki do pobrania

FORMULARZE:


Ikona PDF Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego [pdf]
Ikona PDF Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego [pdf]
Ikona DOC Pełnomocnictwo [docx]