WAŻNE!

Wydanie lub wymiana dowodu osobistego

E-Dowód – najważniejsze informacje

e-dowód

 1. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.
 2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.
 3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:
  • Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
  • Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
 4. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.
 5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.
 6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Informacje

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

WYMAGANE DOKUMENTY:


Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy

 • OSOBIŚCIE
 • w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu tylko dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat.

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub niedającą się pokonać przeszkodą, powiadamia o tym Burmistrza Środy Wielkopolskiej, który dla całego POWIATU ŚREDZKIEGO zapewnia przyjęcie wniosku o dowód osobisty
w miejscu zamieszkania.
(dane kontaktowe: https://bip.umsroda.pl/struktura/1/2908/wydzial_spraw_obywatelskich)

Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego

 • dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą;
 • dotychczasowy ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu);
 • w przypadku braku ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu – inny dokument zawierający fotografię. Dopuszcza się fotografię:

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37,  I piętro, pok. 16, tel. 612851514, wew. 111
Godziny pracy:

 • w poniedziałki od 8:00-16:00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Wniosek składa:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO:


Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

Uwaga: odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2020r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021r., poz. 816 z późn. zm.)INNE INFORMACJE:


Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód uległ uszkodzeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym urząd dowolnej gminy lub dowolnego konsula Rzeczypospolitej Polskiej jeśli posiadacz dowodu osobistego przebywa poza granicami kraju. Organy te wydają zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące:

 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód lub której dowód uległ uszkodzeniu, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odpowiednio rodzica, opiekuna lub kuratora.
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać na piśmie w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym za pośrednictwem portalu ePUAP albo samodzielnie za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie www.obywatel.gov.pl.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w dowolnej placówce konsula Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składający w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Jeżeli dowód osobisty został utracony w wyniku przestępstwa, fakt ten zgłasza się Policji. Wówczas nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia w siedzibie organu gminy. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie lub uszkodzeniu.

Osoba, która utraciła dowód lub zgłosiła jego uszkodzenie, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do urzędu dowolnej gminy.

 

Druki do pobrania

UWAGA: WYDRUKUJ DWUSTRONNIE I NIE PODPISUJ. PODPISZESZ W URZĘDZIE.

Portable Document Format Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [140 KB]