WAŻNE!

Rejestr Instytucji Kultury

L.p.  Nr wpisu do rejestru  Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów  Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu  Skrócona nazwa instytucji kultury, jeśli jej używanie przewiduje statut  Siedziba i adres instytucji kultury  Oznaczenie organizatora instytucji kultury  Oznaczenie podmioty, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury  Akt o utworzeniu instytucji kultury  Akt o nadaniu statutu instytucji kultury 
1.  RIK 1  01.02.2002; 24.10.2007; 07.01.2016  Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach  GOK  ul. Główna 27, 63-024 Krzykosy   Gmina Krzykosy    Uchwała Nr XIV/38/80 Gminnej Rady Narodowej w Krzykosach z dnia 1 grudnia 1980 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Gminnego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego w Krzykosach z siedzibą w Solcu na Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach   Uchwała Nr XII/76 /2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach 
2.  RIK 2  01.01.2002; 27.09.2006  Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy    ul. Główna 27, 63-024 Krzykosy   Gmina Krzykosy    utworzona na podstawie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz.U.R.P. z dnia 18 czerwca 1946 Nr 26, poz.163) oraz rozporzadzenia wykonawczego Ministra Oświaty wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych z dnia 24 stycznia 1948 r. (Dz.U.R.P. Nr 5) - wpisana do rejestru w 1949 r.  Uchwała Nr XXXVII/222/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy