WAŻNE!

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Kolejowej w Sulęcinku

Wyniki zapytania ofertowego

Krzykosy, dnia 06.11.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Kolejowej w Sulęcinku

Ofertę nr 1:
REMIKO – BUD Joanna Sterczyńska
Ul. Główna 22, 63 – 024 Krzykosy
Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

Oferta nr 2:
Firma Drogowa ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy
Ul. Wodna 18, 62 – 200 Gniezno
Oferta uzyskała 47,02 punktów

1. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
Nie było

Wójt               
(-) inż. Andrzej Janicki 

Załączniki do zamówienia

DOC Formularz ofertowy [docx]
Portable Document Format 
Kosztorys ofertowy [pdf]
Portable Document Format Opis techniczny [pdf]
Portable Document Format Plan orientacyjny [pdf]
Portable Document Format Plan zagospodarowania [pdf]
Portable Document Format Przekroje normalne [pdf]
Portable Document Format Przedmiar robót [pdf]
EXCEL Tabela elementów rozliczeniowych [xls]
ZIP Specyfikacja techniczna [zip]

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy, dnia 19.10.2018

ZP. 271.GKZ.9.2018

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy woj. wielkopolskie, tel. 61/2851514

e-mail: Krzykosy@wokiss.pl

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

na : Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Kolejowej w Sulęcinku.

na podstawie regulaminu ramowych procedur zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Krzykosy nr 47/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Kolejowej w Sulęcinku zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót.
 2. Wspólny Słownik Zamówień: - kod CPV: 45233222-1
 3. Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2018 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium - CENA, Waga – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:
  Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy Pokój nr 12 sekretariat Urzędu
  Termin do dnia 05.11.2018r. godz. 1500


Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Kosztorys ofertowy
3. Przedmiar robót
4. Dokumentacja techniczna

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki