WAŻNE!

Dostawa żużla do naprawy dróg w 2018 roku

Lista wiadomości


Wybór najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 24.01.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:
Dostawa 2000 ton żużla do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy

Gmina Krzykosy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę żużla w 2018 r. 

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
  Ofertę nr 2:

  Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski, Kijewo 36B, 63-000 Środa Wielkopolska Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów  
 2. Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:
  Oferta nr 1:

  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c., Edward Cynka i wspólnicy, Sosnowiec ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem
  Oferta uzyskała 94,44 punktów 
 3. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
  Nie było  
 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta 09.02.2018 r. 

Wójt        
(-) inż. Andrzej Janicki 

Dostawa żużla do naprawy dróg w 2018 roku

Dostawa żużla do naprawy dróg w 2018 roku

Załączniki