WAŻNE!

Dostawa opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy w 2015 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2015-01-20

 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców  postępowania 
                                            

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  rozeznania cenowego:

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy  administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy

w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy
zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:  na dostawę węgla 

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 3:

                                         GS OMB

                                  Spółka z o.o. Sp. K.    

                             63-460  Nowe Skalmierzyce

                                  ul. 29 Grudnia 2C

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 

 Oferta nr 2:

                                          P.H.U.  BOCIAN                                     -  oferta otrzymała  - 98,23 punkty

                                         Kazimierz  Bocian

                                         62-500  Konin      

                                          Ul. Świętojańska 25 B   

Oferta  nr 4:

                            Składnica Towarów Masowych  „ DORJA"                  -   oferta otrzymała  - 87,35 punktów

                                     Dorota Andrzejewska

                                      63-230     Witaszyce

                                          ul. Zapłocie 4a

Oferta nr 5:

                            Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe  -  oferta otrzymała  - 97,12 punktów

                                  „ SIGMA"  Mateusz Orzechowski    

                                      63-024  Krzykosy

                                      ul. Kręta 11

 

Oferta nr 6:

                            MATERIAŁY BUDOWLANE                                          -  oferta otrzymała  - 94,91 punktów

                               AW  WESOŁEK   Sp. K.

                                  63-041  Chocicza

                                    ul. Składowa 14

 

II.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:  na dostawę miału 

 

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 6 :

                                 MATERIAŁY BUDOWLANE                                         

                                     AW  WESOŁEK   Sp. K.

                                        63-041  Chocicza

                                            ul. Składowa 14

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 

 Oferta nr 2:

                                          P.H.U.  BOCIAN                                                 -  oferta otrzymała  - 91,99 punktów

                                         Kazimierz  Bocian

                                         62-500  Konin      

                                          Ul. Świętojańska 25 B   

Oferta  nr 3:

                                         GS OMB                                                               -  oferta otrzymała  - 99,30  punktów

                                  Spółka z o.o. Sp. K.    

                           63-460  Nowe Skalmierzyce

                                  ul. 29 Grudnia 2C

 

 

Oferta  nr 4:

                            Składnica Towarów Masowych  „ DORJA"                  -   oferta otrzymała  - 79,78  punktów

                                     Dorota Andrzejewska

                                     63-231     Witaszyce

                                        ul. Zapłocie 4a

Oferta nr 5:

                            Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe    -  oferta otrzymała  - 94,35  punktów

                                    „ SIGMA"  Mateusz Orzechowski    

                                               63-024  Krzykosy

                                                 ul. Kręta 11

 

III. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

  Oferta nr 1 :         WĘGLOPASZ

                                         Spółka z o.o.

                                      60-648  Poznań

                                      ul. Piątkowska 149/6

 

IV. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

                        Nie było

V. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

 Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy  administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy

  w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.  zostanie zawarta po dniu 20 stycznia 2015 r.

Wójt
(-) inż.. Andrzej Janicki