WAŻNE!

Ciągnik rolniczy Zetor 12145

Informacja o wyniku pisemnego przetargu

Krzykosy, dnia 2 sierpnia 2023 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

O WYNIKU  PISEMNEGO PRZETARGU

 

 

Przetarg dotyczy: Ciągnik rolniczy ZETOR 12145.

 

W dniu 2 sierpnia  br. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sala posiedzeń, odbyło się otwarcie ofert na sprzedaż ww. ciągnika.

 l  Cena wywoławcza ciągnika rolniczego ZETOR 12145 wynosiła: 45 000,00 zł brutto

 Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 02.08.2023 r. godz. 10:30
Rodzaj przetargu: pisemny

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły następujące oferty:

 1.      Mobilne Biuro Rachunkowe Ewelina Stańczyk, Niesułków Kolonia 77A, 95-010 Stryków, cena oferty brutto: 47 250,00 zł
 
2.      Paweł Grześkowiak, Solec ul. Kościelna 9, 63-023 Sulęcinek, cena oferty brutto: 48 600,00 zł
 
3.      LAND SPEED Tomasz Woźniak, ul. Nabzdyka 15, 63-700 Lutogniew, cena oferty brutto: 26 000,00 zł (Wartość oferty poniżej ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu).

 W wyniku badania i oceny ofert najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: Paweł Grześkowiak, Solec ul. Kościelna 9, 63-023 Sulęcinek

 Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

 

Wójt Gminy Krzykosy

/-/ Andrzej Janicki

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Krzykosy, dnia 18 lipca 2023 r.

Wójt Gminy Krzykosy
informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż:
Ciągnik rolniczy Zetor 12145

1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

2. Opis: Przedmiotem sprzedaży jest:

I. Ciągnik rolniczy kołowy ZETOR 12145 – PSR 75SE

1) Dane techniczne
- wytwórca: ZETOR Czechosłowacja
- rok produkcji: 1986 r.
- model, typ: 12145
- nr fabryczny: 0121452103
- inny numer identyfikacyjny: dowód rejestracyjny nr DR/BAF 0855094.
- przebieg (liczba przepracowanych jednostek): przebieg - stan licznika 0836 h
- wyposażenie (osprzęt): napęd na oś przednią.
- przeznaczenie: transport, współpraca z narzędziami i maszynami rolniczymi
- znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze, dane charakterystyczne ): silnik wysok. 6-cylindrowy o poj. 6842,00 cm3 i mocy 89 KW, ilość biegów 16P/18T; napęd 4 x 4; masa własna 4830 kg; obroty WOM 540/1000 obr./min.; udźwig nominalny 4000 kg; wymiary – dł. bez obciążników 467 cm, wysokość z kabiną 264 cm.
- środek techniczny sprawny: silnik – kompletny, nie stwierdzono wycieku oleju przez uszczelnienia silnika; podwozie: elementy ramy nie wykazują miejscowych pęknięć i śladów zmęczenia technicznego; kabina operatora amortyzowana, siedzenie operatora pneumatyczne – stan techniczny dobry; układ napędowy – kompletny; układ hydrauliczny – kompletny; instalacja elektryczna – do przeglądu; ogumienie: tylne marki TAURUS o wym. 18.4-34 zużyty bieżnik ok. 30 %, przednie marki Z.K.A o wym. 14.9-24, zużyty bieżnik ok. 80%.
W wyniku przeprowadzonych oględzin (wyceny) ciągnika rolniczego ZETOR stwierdzono: ciągnik jest kompletny, jego ogólny stan techniczny oceniono jako średni – zgodny z ilością przepracowanych godzin i okresem eksploatacji.
Przegląd ważny do: listopad 2024 r.
Ubezpieczenie ciągnika ważne do dnia: 04.03.2024r.
2) Cena wywoławcza: 45.000,00zł. brutto
3) Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy z dopiskiem: "OFERTA ZAKUPU ZETOR". Oferty pisemne należy składa w dni robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 02.08.2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2023 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny w tym samym dniu o godz. 12.00.
Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę sprzedaży.
4) Wzór oferty pisemnej złożonej w toku przetargu stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00zł. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Środa Wlkp. O/Krzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do dnia 01 sierpnia 2023r. do godz. 15oo tytułem „Wadium - ZETOR". W przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ciągnika rolniczego ZETOR.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.
6) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu przez sprzedającego powyższych decyzji.
7) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokółu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.
9) Informacji dotyczących przetargu i zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży jest pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach Daria Orzechowska 61 28 515 14 w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
Ciągnik rolniczy ZETOR 12145 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach: od 19 lipca 2023r. do 1 sierpnia 2023r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym – osoba do kontaktu: Marek Nowak tel. 513 088 157, 61 28 515 14 wew. 131.

Załączniki:
Ikona DOC 1. Załącznik nr 1 – Oferta [16 KB]
Ikona DOC 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy [21 KB]
Ikona PDF 3. Załącznik nr 3 - Dokumentacja zdjęciowa [1,09 MB]

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki