WAŻNE!

XXXVI Sesja - 6.IX.2017 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXVI/219/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Kleszczewo porozumienia w sprawie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach

UCHWAŁA NR XXXVI/219/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 września 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Kleszczewo porozumienia w sprawie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Kleszczewo porozumienia w sprawie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17.

2. Wysokość dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych, a wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowanych.

3. Termin realizacji projektu: do 31.12.2018 r.

4. Liderem - partnerem wiodącym zostaje Gmina Kleszczewo.

5. Szczegółowe obowiązki stron zostaną określone w porozumieniu.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.