WAŻNE!

XXXIII Sesja - 30.VI.2017 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXIII/206/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIII/206/2017

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 30 czerwca 2017r.

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2016 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIII/205/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIII/205/2017

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXIII/204/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 28.543.157,46

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.309.934,46

- dochody majątkowe w kwocie 1.233.223,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.711.509,73 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 495.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 28.838.157,46

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 26.476.861,38

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.361.296,08 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 8.711.509,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 46.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

3)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

4)     § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości       36.850,00

 2) celowe w wysokości       78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 78.000,00 zł."

 

5)     § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając