XXXII Sesja - 30.V.2017 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXXII/203/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)  oraz art. 34 ust. 6, 6a, 6b i art.  37 ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zbycie na odrębną własność czterech wyodrębnionych lokali użytkowych w budynku gospodarczym usytuowanych na działce 523/4 położonej
w Krzykosach  zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego W Środzie Wlkp. PO1D/00023284/3:

1) lokal użytkowy o powierzchni 15,90 m2

2) lokal użytkowy o powierzchni 16,01 m2

3) lokal użytkowy o powierzchni 14,96 m2

4) lokal użytkowy o powierzchni 36,63 m2

 

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych, o których mowa w pkt 1, ich dotychczasowym najemcom.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady GminyWiesław Zając

Uchwała Nr XXXII/202/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA NR XXXII/202/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy - działek 496 zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00022412/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Witowo - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXII/201/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Stu

UCHWAŁA NR XXXII/201/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W §1, ust. 2 uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 23 lutego 2017r. dodaje się pkt. 17 o brzmieniu:

„17) w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne  - o numerach ewidencyjnych 341, 408"

  1. Do uchwały, której dotyczy zmiana, dodaje się kolejny załącznik, na którym wskazano granice terenu wymienionego w ust. 1; załącznik ten jest integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXXII/200/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXXII/200/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017 r.

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXVIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2017-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości."

 

2)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXII/199/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 28.411.948,46

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.243.225,46

- dochody majątkowe w kwocie 1.168.723,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.711.509,73 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 495.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 28.706.948,46

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 26.429.552,38

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.277.396,08 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 8.711.509,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 46.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 295.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków".

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 895.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

6)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.997.099,45

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.586,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7."

 

7)      § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 0,00

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł.

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając