WAŻNE!

XXVIII Sesja - 29.XII.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 37.335.000,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.994.886,73

- dochody majątkowe w kwocie 8.340.113,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.400.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 7.667.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 41.335.000,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 25.682.000,70

 - wydatki majątkowe w kwocie 15.652.999,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.400.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 13.882.799,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.600.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.400.196,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.915.859,45

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.586,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.600.196,00

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł.

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 450.280 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 60.000,00

 2) celowe w wysokości 78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł.

 

§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2027

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2017-2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:

1)     związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2)     z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 788, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2. Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących następujące działki gruntu lub ich części:

1)      w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne - o numerach ewidencyjnych: 235, 236, 237, 238, i 234/1;

2)     w obrębie geodezyjnym Krzykosy - o numerach ewidencyjnych: 57 i 58

3)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 33;

4)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 35;

5)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 39;

6)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 137/1 i 138;

7)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 162/1;

8)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 170;

9)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 171;

10) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 165/1 i 37/1;

11) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 27;

12) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 5;

3.Granice obszarów, których dotyczy zmiana Studium, wskazano na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

4.Dopuszcza się uchwalanie zmian Studium w częściach zgodnie z §1 ust .2.

 

§ 2 Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVIII/174/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

   UCHWAŁA Nr XXVIII/174/2016
  RADY GMINY KRZYKOSY
   z dnia 29 grudnia 2016 roku
   

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

          

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z  2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 135.625,00 zł, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2016, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając