WAŻNE!

XXVII Sesja - 20.XII.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXVII/173/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVII/173/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 roku

 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3201) wprowadza się następujące zmiany:

1)     §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć ustalony w §1, określa się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć".

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVII/172/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania

UCHWAŁA NR XXVII/172/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 j.t. ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, uchwala sie, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzykosy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych, umieszczona w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

 

§ 3.  Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1)     odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

2)     odpady segregowane zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne (m.in. butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej), szkło bezbarwne i kolorowe - odbierane będą w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

3)     odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie w miesiącach  od maja do października,  w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

4)     2 razy w roku, w wyznaczonym terminie, odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (po uprzednim zgłoszeniu do odbiorcy).

 

 § 4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w  § 3 odbywa się zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez Gminę Krzykosy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, od których mają być odbierane odpady.

 

 § 5. Zużyte baterie można umieszczać w przeznaczonych do tego celu odpowiednich pojemnikach, w miejscach wskazanych przez Urząd Gminy w Krzykosach

 

§ 6. Zużyte akumulatory można dostarczać do placówek handlowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę

 

§ 7. Przeterminowane leki - można dostarczać do specjalnie przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemników, na terenie punktów aptecznych

 

§ 8.1. Zebrane selektywnie odpady powstające w nieruchomościach zamieszkałych w sposób nieregularny, w tym odpady niebezpieczne, w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery i opakowania po nich, tworzywa sztuczne (np. styropian), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, puszki aluminiowe i metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji), można samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane będą przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  w dniach roboczych, w godzinach jego otwarcia, o których informacja umieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy.

 

§ 9.1. Uwagi dotyczące przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (np. braku odbioru odpadów w wyznaczonym przez harmonogram terminie odbioru odpadów lub innych nieprawidłowości), zgłaszać można w następujący sposób:

1)     osobiście w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37

2)     pisemnie pod adresem Urząd Gminy w Krzykosach, 63-024 Krzykosy, ul. Główna 37

3)     telefonicznie - pod nr telefonu 61 285 15 14 wew. 131

4)     drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: krzykosy@wokiss.pl

        2. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia okoliczności, w szczególności imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości a także opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.

 

  § 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Krzykosy

 

  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVII/171/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dotyczących diet dla sołtysów

UCHWAŁA NR XXVII/171/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zasad  dotyczących diet dla sołtysów

 

            Na podstawie art.37b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2016, poz.446 ze zm./ uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Ustanawia się zasady, na jakich sołtysowi w Gminie Krzykosy przysługuje dieta.

 

            § 2. 1.  Dieta przysługuje sołtysowi za każdorazowy udział w sesji Rady Gminy.

                   2.  Wysokość diety określonej w ust.1 wynosi 170,00 złotych.

                   3. Dieta wypłacana jest  po odbyciu sesji gotówką w kasie Urzędu Gminy w Krzykosach.

                   4. Podstawą wypłaty diety jest obecność Sołtysa na sesji, potwierdzona podpisem Sołtysa na liście obecności.

 

            § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

            § 4. Traci moc uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVII/170/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych gminy

UCHWAŁA NR XXVII/170/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych gminy

 

          Na podstawie art.25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016, poz.446 ze zm./, §2 ust.2 i §5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz. U. nr 66, poz.800 ze zm./ uchwala się, co następuje: 

          § 1.1. Za udział w sesji Rady Gminy radnym przysługują diety:

1/ Wiceprzewodniczącemu Rady                                          - w wysokości 280,00zł,

2/ pozostałym radnym                                                        - w wysokości  240,00zł

            2. Za udział we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady

1/ Wiceprzewodniczącemu Rady                                           - w wysokości 280,00 zł

2/ Przewodniczącemu Komisji Rady                                       - w wysokości 280,00 zł

3/ pozostałym radnym                                                         - w wysokości 240,00 zł

            3. Za udział w posiedzeniu komisji Rady, do której radny należy przysługują diety:

1/ Wiceprzewodniczącemu Rady                                          - w wysokości 240,00 zł,

2/ Przewodniczącemu komisji Rady                                      - w wysokości 280,00 zł

3/ pozostałym radnym                                                        - w wysokości 240,00zł

               4. W  przypadku, gdy  radny  uczestniczy w danym dniu w posiedzeniu dwóch komisji, których jest członkiem, lub posiedzeniu komisji i sesji Rady Gminy, radnemu przysługuje jedna, najkorzystniejsza dieta.

             5. Dieta wypłacana jest każdorazowo po odbyciu sesji lub komisji Rady gotówką w kasie Urzędu Gminy w Krzykosach.

             6. Podstawą wypłaty diety jest obecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji Rady potwierdzona podpisem radnego na  liście obecności

           § 2. Miesięczna wysokość diet radnego nie może przekroczyć limitu określonego w odrębnych przepisach.

         

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

          § 4. Traci moc uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

 

          § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVII/169/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR XXVII/169/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20  grudnia 2016r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 4 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r, poz. 1867 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Krzykosy porozumienia międzygminnego z Gminą Kórnik, w sprawie powierzenia przez Gminę Krzykosy wykonywania zadań publicznych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

2. Dla sfinansowania zobowiązań wynikających z porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 ustala się zasadę zapewnienia corocznie w budżecie Gminy Krzykosy środków finansowych w wysokości wynikającej z warunków zawartego porozumienia.

 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy, do zawarcia porozumienia z Gminą Kórnik.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVII/168/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVII/168/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/117/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/136/2016 z dnia 9 września 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/152/2016 z dnia 27 października 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/162/2016 z dnia 25 listopada 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVII/167/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXVII/167/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/151/2016 z dnia 27 października 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 132/2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.655.977,24

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.951.901,66

- dochody majątkowe w kwocie 704.075,58 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.491.314,24 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 29.135.977,24

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 24.671.563,24

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.464.414,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 7.491.314,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 821.630,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.480.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek."

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

310.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

 

 5) Dodaje się § 9a w brzmieniu:

 „§ 9a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 10.000,00 zł."

 

6)     § 10 otrzymuje brzmienie:

 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

 alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację

 zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

 

7)     § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając