WAŻNE!

XVII Sesja - 28.IV.2016 r.

Uchwała Nr XVII/101/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

UCHWAŁA NR XVII/101/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica DĘBOWA - drodze wewnętrznej położonej
w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 319/15.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XVII/110/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR  XVII/110/2016

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 kwietnia 2016r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526), zwanego dalej miejscowym planem. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne przedstawiające granice obszarów objętych miejscowym planem, określonym w §1.

§ 3. Miejscowy plan, o którym mowa w §1, może zostać uchwalony częściami odpowiadającymi terenom określonym w poszczególnych załącznikach, a kolejność uchwalania poszczególnych części jest dowolna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-)Wiesław Zając

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/110/2016

Rady Gminy Krzykosy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy został uchwalony Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r., a jego opracowanie opierało się na sytuacji i tendencjach rozwojowych gminy przedstawionych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r., z późn. zm.

Na podjęcie decyzji o zmianie miejscowego planu, główny wpływ miała potrzeba dostosowania zapisów planu do szczególnych potrzeb inwestorów, obserwowanych podczas bieżącej realizacji ustaleń miejscowego planu, a niemożliwych do przewidzenia podczas opracowania miejscowego planu.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-)Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/109/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm. 

2. Zmiana miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1) w § 4 – dodaje się pkt. 12 o treści: „12) „budynkach gospodarczo-garażowych” – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże  oraz budynki gospodarcze z częścią na cele garażowania samochodów.”;

2) w § 6 – w ust. 1 po symbolu ROM stawia się kropkę, a pozostały tekst znajdujący się po symbolu ROM - wykreśla się;

3) w § 7 –  ust. 2 pkt. 4 otrzymuje treść: „4) krycie budynków gospodarczo-garażowych oraz budynków o długości każdego z boków mniejszej niż 3,5m  dachem o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci dachowych pod kątem do 15o.”

4) w § 7 - dopisuje się w ust. 2 pkt. 5 o treści: „5) z zastrzeżeniem § 8, stosowanie dowolnej  geometrii dachów w budynkach produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych i inwentarskich, chyba że dalsza treść uchwały stanowi inaczej, oraz  w budynkach, dla których w rozdziale 11 jej nie określono.”;

5) w § 7 -  dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: „3. Parametr określający wymaganą liczbę miejsc parkingowych określa łącznie miejsca w budynkach gospodarczo-garażowych i poza tymi budynkami” 

6) w § 8 – wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią: „§ 8 Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w miejscowym planie, dopuszcza się zlokalizowanie na nich budynków tymczasowych o powierzchni zabudowy do 35m2, wysokości do 6,5m oraz nachyleniu połaci dachowych do 35o, nieoddziałujących negatywnie na tereny sąsiednie.”

7) w § 58 – w ust. 2 zmienia się pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: „z zastrzeżeniem § 7 stosowanie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o.”

8)  w § 61 – zmienia się pkt. 3 w ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „3) ośrodków jazdy konnej oraz ośrodków związanych z rehabilitacją konną, a także obiektów produkcyjnych: rolnych, ogrodniczych i magazynowych, związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków. ”

9) w § 61 -  zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Dopuszcza się rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą, zgodnie z parametrami określonymi w § 65 i w § 66, na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody.”;

10) w § 62 ust. 2 pkt. 2 – dopisuje się „o nachyleniu połaci dachowych od 25o do 45o”.

11) w § 63 – w ust. 1 zmienia się ustalenie zawarte w pkt. 1 lit. b, które otrzymuje brzmienie: „b) w zabudowie usług turystycznych – 1500 m2.”

12) § 64 do pkt. 1 dopisuje się litery c, d oraz e o brzmieniu: „c) obiektów usług turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz budynków pensjonatowych, d) obiektów sportu za wyjątkiem sportów motorowych, e) obiektów edukacji przyrodniczej, w tym muzeów przyrodniczych;”

13) w § 65 –  w ust. 2 po słowach „Nakazuje się” wstawia się dwukropek, dalszą treść oznacza się jako pkt. 1, zakończony średnikiem, oraz dopisuje się pkt. 2 o treści: „2) z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt. 5, stosowanie w budynkach dachów o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 35o do 45o.”

14) w § 89 – wykreśla się pkt. 5 w ust. 1;

15) w § 97 – zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Przy lokalizowaniu obiektów w odległości do 150m od granic cmentarzy zastosowanie mają przepisy odrębne.”

16)  w § 103 – obecną treść ustalenia zastępuje się treścią o brzmieniu: „§ 103 Obowiązują, ustalenia jak dla terenów lasów ZL z tym, że do czasu wprowadzenia nasadzeń i zmiany klasyfikacji gruntu , z zastrzeżeniem § 8, dopuszcza się: 1) lokalizowanie płyt gnojowych i zbiorników na ścieki odzwierzęce; 2) rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody; przy czym dla zabudowy obowiązują parametry określone w § 65.”;

17)  w § 104, w ust. 1, dodaje się pkt. 6 o brzmieniu: „6) za wyjątkiem gruntów rolnych klas I do III,  budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości do 6,5m oraz nachyleniu połaci dachowych do 35o.” 

§ 2  Pozostałe ustalenia uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załączniki: 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając      

Uchwała Nr XVII/107/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy

UCHWAŁA NR XVII/107/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzykosy zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§2 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć ustalony w §1, określa się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.

 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/106/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom

UCHWAŁA NR XVII/106/2016    

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na okres 3 lat część działki nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 46, wchodzącej w skład większej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW PO1D/00023285/0 na rzecz Gminy Krzykosy.

 

 2. Przedmiotem dzierżawy będzie część działki 46 o powierzchni 20,78 ha.

 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/105/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy

UCHWAŁA NR XVII/105/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Pięczkowie, oznaczonej jako działka 699, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW 3884.

 

 2.Przedmiotem dzierżawy będzie część działki 699, o powierzchni 1,00 ha.

 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/104/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVII/104/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2015 rok

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

         §1.1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XVII/103/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVII/103/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok

 

             Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

         §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/102/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku

UCHWAŁA NR XVII/102/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2015 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/101/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

UCHWAŁA NR XVII/101/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica DĘBOWA - drodze wewnętrznej położonej
w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 319/15.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVII/99/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)      Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVII/98/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 22.960.040,51

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.182.340,51

- dochody majątkowe w kwocie 777.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.370.831,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 26.110.040,51

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 20.858.166,51

 - wydatki majątkowe w kwocie 5.251.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 4.370.831,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.150.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.450.196,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

 

5)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.519.373,95 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.”

 

6)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 725.094,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 73.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

 

7)      § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 2.719.373,95

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

 

8)      § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając