WAŻNE!

XVI Sesja - 22.III.2016 r.

Uchwała Nr XVI/94/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA  Nr XVI/94/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2016r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r. poz.139 j.t./ uchwala się, co następuje:

 

     § 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w myśl której cena za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy wynosi netto 2,45 zł za jeden m3  wody plus 8% podatku VAT.

     § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w myśl której: 

1)  cena za 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wynosi 4,85 zł netto plus 8%podatek VAT.

2) cena za odbiór 1m3 ścieków dowiezionych do gminnej oczyszczalni wynosi 3,10 zł netto plus 8% podatek VAT. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

     § 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

     § 5.1. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od 1 maja 2016 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie taryf przestają obowiązywać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Nr  V/27/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 marca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XVI/97/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy"

Uchwała Nr XVI/97/2016

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 22 marca 2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.   Przyjmuje się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Uchwała Nr XVI/95/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek, gmina Krzykosy

UCHWAŁA NR XVI/95/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2016 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek, gmina Krzykosy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala,
co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek, gmina Krzykosy, przedłożony pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. DSR-III.0006.3.2016
pod warunkiem dostosowania załącznika mapowego do części opisowej uchwały, w zakresie wsi Sulęcin.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie  z  dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XVI/94/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA  Nr XVI/94/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2016r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r. poz.139 j.t./ uchwala się, co następuje:

 

     § 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w myśl której cena za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy wynosi netto 2,45 zł za jeden m3  wody plus 8% podatku VAT.

     § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w myśl której: 

1)  cena za 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wynosi 4,85 zł netto plus 8%podatek VAT.

2) cena za odbiór 1m3 ścieków dowiezionych do gminnej oczyszczalni wynosi 3,10 zł netto plus 8% podatek VAT. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

     § 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

     § 5.1. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od 1 maja 2016 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie taryf przestają obowiązywać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Nr  V/27/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 marca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVI/93/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)      Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVI/92/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2016r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.712.736,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.049.036,00

- dochody majątkowe w kwocie 663.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.219.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 23.442.736,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.524.862,00

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.917.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.219.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 

3)      § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 722.194,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 73.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7"

 

4)      § 12 otrzymuje brzmienie:

 

 „§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 33.260,00

 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 45.000,00 zł."

 

5)      § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/91/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2015 roku

UCHWAŁA NR XVI/91/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2015 roku

 

         Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015, poz. 355 tekst jednolity)  i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2015 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając