WAŻNE!

XV Sesja - 25.II.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XV/90/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

U C H W A Ł A  NR XV/90/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

         Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Nr XV/90/2016

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 25.02.2016 r.

 

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2016 rok


1.     Kontrola wpłat za energię i gaz w świetlicach oraz wykorzystanie tych obiektów.

2.     Kontrola gospodarki wodą.

3.     Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok

4.     Sformułowanie wniosku o absolutorium dla Wójta za 2015 rok

5.     Kontrola działalności Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

6.     Kontrola przeprowadzonych przetargów.

7.     Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku

8.     Kontrola przyłączy kanalizacyjnych oraz pracy oczyszczalni ścieków.

9.     Kontrola działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy.

10.  Kontrola delegacji w Urzędzie Gminy.

11. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji.

 

Ponadto Komisja będzie dokonywała kontroli innych problemów zleconych przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XV/89/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XV/89/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025

 


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r. , poz. 1515 ze zmianami ) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 
§1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XV/88/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR  XV/88/2016

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 lutego 2016 roku.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.      Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm.

2.      Załączniki do uchwały stanowią:

1)      załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

2)      załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3.      Zmiana miejscowego planu, o której mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1)      w § 1 - wykreśla się w ust. 2 pkt. 6;

2)      w § 10 - wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją nową o brzmieniu: „§ 10. Dopuszcza się lokalizowanie budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy."

3)      w § 11- zmienia się treść pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: „1) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług PU - 2,2 m;" oraz dodaje się pkt. 3 o treści: „3) na terenach wymagających ogrodzeń specjalnych - zgodnie z wymogami wynikającymi z przeznaczenia terenu i przepisami prawa.";

4)      w § 17 - wykreśla się ust. 4 oraz zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Dopuszcza się, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieskanalizowanych, jeżeli:

1)      umożliwiają to istniejące warunki gruntowo-wodne;

2)      odprowadzenie ścieków w sposób określony dla danego rodzaju oczyszczalni przydomowej nie będzie zagrażać jakości wód podziemnych, powierzchniowych i ujęć wody.";

5)      wykreśla się § 22;

6)      w § 35 - w ust. 1 wykreśla się pkt. 4;

7)      w § 41 - zmienia się numer odnośnego paragrafu, a ustalenie po zmianie brzmi: „§ 41. Dla terenów: zieleni naturalnej ZN, lasów ZL, dolesień ZL, rolniczych R i wód powierzchniowych WS, położonych wzdłuż linii elektroenergetycznej 400 kV, obowiązują ustalenia podane  w § 140.";

8)      Dopisuje się § 42a o treści: „§ 42a 1. Obszar miejscowego planu objęty jest koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego:

1)      w części południowo-zachodniej - koncesją Śrem - Jarocin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001r.

2)      w części północno-wschodniej gminy - koncesją Kórnik - Środa nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. ważna do dnia 19.07.2015r.;

2.      W części północno-wschodniej gminy znajduje się część obszaru terenu górniczego „Winna Góra", utworzonego w związku z wydobywaniem gazu ziemnego ze złoża „Winna Góra" na podstawie koncesji na wydobywanie gazu - Nr 1/2012 z dnia 08.05.2012 r."

3.      Dopuszcza się, na terenach objętych koncesjami, prowadzenie poszukiwawczych badań geofizycznych i wierceń, prowadzenie próbnej i przemysłowej eksploatacji , oraz zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych."

9)      w § 61 - dopisuje się w ust. 1 pkt. 5 treść: „oraz stawów hodowlanych i rekreacyjnych";

10)  w § 62 - zmienia się ustalenia w ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. b, które otrzymują brzmienie: "2) sytuowania: a) budynków rekreacji indywidualnej wyższych niż 8 m i o liczbie kondygnacji większej niż 2, b) pozostałych budynków - wyższych niż 12 m i o liczbie kondygnacji większej niż 3."

2. Z uchwały, o której mowa w ust. 1 usuwa się załącznik nr 6.

 

§ 2. Pozostałe ustalenia uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:

Uchwała Nr XV/87/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów

UCHWAŁA NR XV/87/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartości punktowej kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartość punktową kryteriów:

  1. kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 10 pkt;
  2. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 7 pkt;
  3. jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 3 pkt.

 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XV/86/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR XV/86/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

 Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

 

 §1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowiący załącznik do uchwały

 

 §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając