WAŻNE!

XLVII Sesja - 22.VI.2018 r.

Uchwała Nr XLVII/283/2018

Uchwała Nr XLVII/283/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        


Załączniki:
Portable Document Format Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]


Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr XLVII/282/2018 z dnia 22.06.2018r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów zwiększono środki pochodzące z wolnych środków obliczonych za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLVII/282/2018

Uchwała Nr XLVII/282/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.543.794,36
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.078.007,95
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.730.159,36 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 45.888.794,36
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.696.682,04
- wydatki majątkowe w kwocie 17.192.112,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.730.159,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.345.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
6.905.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.382.007,28
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 47.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem
kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć,
zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        


Załączniki:
Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii  w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010 wydatki: Zabezpieczono 33.000 zł na różne opłaty. Z rozdziału 75023 przesunięto 30.000 zł na zorganizowanie postępowania przetargowego dot. budowy kanalizacji. Zaplanowano środki na budowę rurociągu tłocznego Pięczkowo-Orzechowo 54.000 zł.
-rozdział 01095 wydatki: Zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego Sołectwa Pięczkowo i Sołectwa Sulęcinek w projektach zgłoszonych do dofinansowania w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" 10.200 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 o 200zł. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w celu zwiększenia planu na koszty montażu agregatu.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- dochody: Wprowadzono plan w paragrafie 0690 w wysokości 1zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody wydatki: Wprowadzono plan dochodów w paragrafie 0690 w wysokości 39zł. W planie wydatków zwiększono środki na zakup usług pozostałych o 2.490zł.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Wprowadzono środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 16.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: Zwiększono środki na wpłaty na PFRON 12.000 zł. Z § 4300 przesunięto 30.000 zł do rozdz. 01010 na zorganizowanie postępowania przetargowego związanego z budową kanalizacji. Zabezpieczono środki na podpisanie umowy z audytorem.
-rozdział 75095- dochody: Zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży książki „Dzieje Gminy Krzykosy".

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: Zabezpieczono środki na malowanie samochodu pożarniczego OSP Garby 6.000 zł oraz środki na remont remizy w Garbach 3.000 zł.
-rozdział 75495- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji wydatków na wypłatę rekompensaty za utracone dochody dla osoby odbywającej ćwiczenia wojskowe.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75615- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu różnych wpływów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101–dochody: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018r. wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 14.480 zł. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 80149, 80150–wydatki: Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono wydatki w dziale 801 o 200 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85153 i 85154 –wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród konkursowych oraz szkolenia.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 –wydatki: Zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół zmniejszono wydatki o 200 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek. Zabezpieczono środki w § 4300 w związku z ustanowieniem służebności na gruncie prywatnym zajętym pod przepompownię. Zwiększono plan związany z podatkiem VAT.
- rozdział 90002 –dochody: Zwiększono plan dochodów w § 0970 o 20 zł.
- rozdział 90015 –dochody: Zwiększono plan dochodów w § 0970 o 600 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109 - wydatki: Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o 5.000 zł. Środki funduszu sołeckiego sołectwa Pięczkowo związane z przedsięwzięciem „Zakup materiałów i usług do remontu świetlicy oraz zakup wyposażenia" w wysokości 1.000 zł przesunięto do §4210, aby mogły stanowić wkład własny w projekcie zgłoszonym do dofinansowania w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".
W § 6050 zwiększono środki na budowę sceny plenerowej w Sulęcinie 12.000 zł, ponadto dokonano przesunięcia środków w ramach inwestycji „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie".
-rozdział 92195 - wydatki: Środki funduszu sołeckiego sołectwa Sulęcinek związane z przedsięwzięciem „Dla zespołu „Nadwarcianie" na kultywowanie tradycji lokalnej" w wysokości 1.000 zł przesunięto do §4210, aby mogły stanowić wkład własny w projekcie zgłoszonym do dofinansowania w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92605 - wydatki: Zwiększono środki na umowy zlecenie oraz zakup usług remontowych.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając