WAŻNE!

XLIX Sesja - 24.VIII.2018 r.

Uchwała Nr XLIX/304/2018

UCHWAŁA NR XLIX/304/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmująca działkę nr 12 w Pięczkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073, ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526), obejmującą działkę nr 12 w Pięczkowie, zwaną dalej "miejscowym planem", po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna miejscowego planu.
3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
1) załączniki nr 1 – część graficzna miejscowego planu, zatytułowana "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obejmująca działkę nr 12 w Pięczkowie", opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „Ustawie" - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.);
2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć obszar, w którym dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć ogniw fotowoltaicznych; powyższe nie dotyczy podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren produkcji energii elektrycznej w formie zespołów ogniw fotowoltaicznych, oznaczony symbolem EF;
2) linie rozgraniczające teren, o którym mowa w pkt. 1.
2. Symbol graficzny przeznaczenia terenu oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, dopuszcza się:
a) lokalizowanie, na warunkach dalej określonych, zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, a w tym: konstrukcji wolnostojących kotwionych w gruncie do montażu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, przetwornic prądu, słupowych lub kontenerowych rozdzielni elektrycznych z transformatorami, przyłączy elektroenergetycznych, ogrodzeń instalacji, kontenerów socjalnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego,
b) obiektów tymczasowych przeznaczonych wyłącznie do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
2) dopuszczenie umieszczenia szyldu o powierzchni do 12m2;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń:
a) o powierzchni pełnej większej niż 25% całej powierzchni ogrodzenia.
b) z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się :
1) dopuszczenie lokalizowania zespołów ogniw fotowoltaicznych, o ile zachowane zostaną standardy jakości środowiska określone w przepisach odrębnych;
2) nieprzekraczalną granicę strefy oddziaływania przedsięwzięcia ogniw fotowoltaicznych, oznaczoną na rysunku miejscowego planu;
3) nakaz zachowania stref oddziaływania zespołu ogniw fotowoltaicznych na środowisko w granicach określonych na rysunku miejscowego planu;
4) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej lub dowóz beczkowozami;
5) w zakresie zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz wymagań dotyczących dróg pożarowych – zastosowanie mają przepisy odrębne;
6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony w sposób niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, a z miejsc narażonych na zanieczyszczenia - po ich oczyszczeniu, o ile wymagają tego przepisy odrębne;
7) odprowadzenie ścieków komunalnych do szamb z ich okresowym wywozem do oczyszczalni ścieków, przy czym w przypadku ścieków przemysłowych po ich podczyszczeniu;
8) stosowanie do ogrzewania energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych;
9) gospodarkę odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, nie utrudni korzystania z nieruchomości sąsiednich, a także nie spowoduje przekształcenia naturalnej rzeźby terenu powyżej rzędnej 71,5m npm.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
1) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej;
2) intensywność zabudowy:
a) minimalną - 0,0,
b) maksymalną - 0,4
3) minimalny teren biologicznie czynny: 60% powierzchni działki budowlanej;
4) zakaz lokalizowania budynków;
5) maksymalną wysokość panelu – nie więcej niż 3m;
6) maksymalną wysokość instalacji wraz z panelem – 6 m; określona wysokość nie dotyczy słupów i urządzeń odbiorczej i przesyłowej sieci elektroenergetycznej;
7) minimalną liczbę miejsc parkingowych - 1 miejsce na jednego zatrudnionego;
8) obsługę komunikacyjną - z przyległej drogi publicznej, położonej poza obszarem objętym miejscowym planem.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:
1) teren w całości położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 150 - Pradolina Warszawsko-Berlińska, którego wody oraz obszary jego zasilania są objęte reżimem wysokiej ochrony OWO i najwyższej ochrony ONO;
2) teren w całości jest położony na obszarze objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego "Kórnik-Środa" nr 32/96/p z dnia 19.07.1996r. - ważnej do dnia 19.07.2021r.;
3) w związku z położeniem terenu na obszarach, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2, przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zastosowanie mają właściwe przepisy odrębne.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) w przypadku lokalizowania budowli o wysokości 50m i wyższych zastosowanie mają przepisy odrębne w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych;
2) uwzględnienie przy lokalizowaniu obiektów, zgodnie z brzmieniem przepisów odrębnych, linii elektroenergetycznych 15kV z pasem ochrony funkcyjnej o szerokości 15m.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się możliwość rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej.

§ 14. W zakresie ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy w wysokości 15%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Michał Grochowski          


 

Załączniki:
Portable Document Format
 Załącznik Nr 1 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 [pdf]Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/304/2018
Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Rada Gminy Krzykosy podjęła w dniu 28 kwietnia 2016r. uchwałę Nr XVII/110/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, która dopuszczała uchwalanie miejscowego planu częściami. Niniejsza zmiana obejmuje jeden z terenów wskazanych w powyższej uchwale o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu.
Celem sporządzenia zmiany mpzp gminy Krzykosy było wprowadzenie terenów produkcji energii elektrycznej w postaci zespołów ogniw fotowoltaicznych.
Wyznaczenie terenów zespołów ogniw fotowoltaicznych pozwoli na dostosowanie się do trendu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w miejscowym planie, nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Projekt miejscowego planu został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym ww. uchwałą oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zwaną dalej Ustawą.

Nie podjęto ustaleń w zakresie:
1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Ustalenia w wyżej wymienionym zakresie nie zostały podjęte z uwagi na poniższe okoliczności:
1) teren objęty miejscowym planem położony jest w sąsiedztwie terenów rolnych; farma ogniw fotowoltaicznych jest przedsięwzięciem o specyfice nie mającej powiązań z kształtowaniem krajobrazu i nie mającej znaczącego wpływu na krajobraz, natomiast, jak każde przedsięwzięcie ingerujące w krajobraz wymaga określenia zasad i zakresu dopuszczonych działań mających wpływ na kształt krajobrazu i jego ochronę; ustalenia w tym zakresie zawarto w części dotyczącej zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
2) na obszarze objętym miejscowym planem nie występują zabytki objęte ochroną konserwatorską, a także dobra kultury współczesnej;
3) w obszarze miejscowego planu, ani w znaczącym sąsiedztwie poza obszarem objętym miejscowym planem nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu Ustawy; najbliższym terenem publicznym jest droga publiczna, położona poza obszarem objętym miejscowym planem, bezpośrednio z nim sąsiadująca na niewielkim odcinku, stanowiącym dojazd do terenu objętego miejscowym planem z której następuje obsługa komunikacyjna terenów;
4) w miejscowym planie określono zasady zagospodarowania i wskaźniki zabudowy dla stanu własnościowego istniejącego w dniu uchwalenia miejscowego planu, miejscowy plan obejmuje nieruchomość składającą się z jednej działki gruntu; nie przewiduje się scalania działek i ich ponownego podziału;
5) nie przewiduje się wprowadzenia form tymczasowych zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j: Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. W niniejszym przypadku nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych z uwagi na to, że parametry zagospodarowania terenu zostały wprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem inwestycyjnym. W miejscowym planie uwzględniono w całości ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. Uwzględniono również uwagi opiniujących i uzgadniających projekt miejscowego planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składający się z tekstu planu i rysunku planu, przygotowuje się wraz z uzasadnieniem, które zawierać musi informacje dotyczące sposobu realizacji wymagań wynikających z art. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.). Informacje te przedstawiono poniżej.

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.
Ład przestrzenny zostanie uzyskany poprzez wyznaczenie zasad zagospodarowania terenu.

Walory architektoniczne i krajobrazowe.
Nie planuje się lokalizowania budynków. Określono zasady lokalizowania zespołów ogniw fotowoltaicznych.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Na obszarze objętym granicami miejscowego planu nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, brak również obiektów zabytkowych. Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z powyższym nie określa się warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Wymagania ochrony środowiska zapewnione zostały poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących: odwołanie się do przepisów odrębnych w zakresie norm ochrony środowiska, określenia zaopatrzenia w wodę, odbioru i zagospodarowania ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, gospodarki odpadami i zagospodarowania mas ziemnych.
Nie wystąpiła konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Na terenie objętym miejscowym planem nie występują grunty leśne. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów działki objęte miejscowym planem stanowią grunty orne klas RIVb - 0,3307, RV - 1,3532, RVI - 1,2186, ŁVI - 0,1391 i nieużytki N - 0,4364. Łączna powierzchnia działki wynosi 3,4780ha.

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych.
Nakazano zachowanie stref oddziaływania zespołu ogniw fotowoltaicznych w granicach nieruchomości z pominięciem obszaru stanowiącego dojazd. odwołano się do regulacji przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
Ustalono zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych.

Walory ekonomiczne przestrzeni.
Teren objęty miejscowym planem charakteryzuje się przeciętnymi walorami ekonomicznymi. Jedynie przebieg sieci elektroenergetycznej przez teren w nieznaczny sposób podwyższa walor ekonomiczny w stosunku do planowanego przeznaczenia terenu.

Prawo własności.
Właścicielem działki jest osoba fizyczna.

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Brak wymogów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Potrzeby interesu publicznego.
Potrzeby interesu publicznego zostaną zaspokojone w zakresie wytwarzania części energii ze źródeł odnawialnych.

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych.
Uwzględniono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez:
1) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu (ogłoszenie w prasie, na stronie biuletynu informacji przestrzennej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy) i poinformowanie o możliwości składania wniosków do zmiany miejscowego planu;
2) ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu (ogłoszenie w prasie, na stronie biuletynu informacji przestrzennej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy) i poinformowanie o możliwości składania uwag do miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko;
3) możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
Na każdym etapie sporządzania miejscowego planu zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych poprzez możliwość wglądu do dokumentacji planistycznej i możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami.

Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
Nie dotyczy zaopatrzenia ludności w wodę; ustalono zaopatrzenie w wodę, w tym do celów p. poż. na potrzeby lokalizowanego przedsięwzięcia.

Wyważenie interesu publicznego i interesu prywatnego, w tym zgłaszanego w postaci wniosków i uwag; analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Interesem publicznym było zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Interesem prywatnym było zlokalizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych. Nie było zatem w tym przypadku rozbieżności pomiędzy interesem publicznym i prywatnym.
Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.04.2018r. do 17.05.2018r. Uwagi do projektu można było składać do dnia 01.06.2018r. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag do projektu planu.

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
Nie dotyczy sytuowania nowej zabudowy.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa a art. 32 ust. 1.
Stwierdza się zgodność z wynikami Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Krzykosy w latach 2010-2015). Rada Gminy Krzykosy podjęła uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych – uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wpływ na finanse publiczne, w tym na budżet gminy.
Przewiduje się wpływ uchwalenia miejscowego planu na finanse publiczne pod kątem wpływów do budżetu. Gmina nie poniesie kosztów związanych z uchwaleniem miejscowego planu.
Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), przedstawiono Radzie Gminy Krzykosy projekt miejscowego planu do uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Michał Grochowski          

Uchwała Nr XLIX/302/2018

UCHWAŁA NR XLIX/302/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 443 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Krzykosy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie, konserwację, remonty oraz wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Krzykosy.
3. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.
4. Dotacja udzielana jest w wysokości 10.000,- zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji zadania.
5. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Krzykosy w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. W 2018r. wnioski składa się do dnia 31 października.
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Krzykosy.
8. Wnioski ocenione jako poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych.
9. Decyzję w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy Krzykosy.
10. Wójt zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
11. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy a spółką wodną.

§ 2. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 listopada danego roku budżetowego.
2. Rozliczenie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokoły odbioru robót oraz kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.
3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy        
(-) Michał GrochowskiZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji [pdf]UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLIX/302/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

    Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
    Zasady udzielania, tryb postępowania i sposób jej rozliczania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzieleniu dotacji i jej rozliczenia.
    Nową uchwałę podejmuje się w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne.
Ze względu na konieczność wykonania art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

    Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Uchwała Nr XLIX/301/2018

UCHWAŁA Nr XLIX/301/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:
1) Pana Leszka Marciniaka – na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,
2) Pana Zygmunta Kołackiego – na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,
3) Pana Aleksandra Gabałę – na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,
4) Panią Hannę Matuszewską – na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,
5) Pan Krzysztofa Ambrożego – na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,
6) Pana Feliksa Szmanię – na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,
7) Pana Ryszarda Ignaszewskiego – na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,
8) Pana Pawła Grześkowiaka – na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,
9) Panią Krystynę Lis – na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,
10) Pana Mateusza Ciołka – na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,
11) Panią Alinę Nowak – na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,
12) Panią Annę Wojtkowiak – na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:
1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,
2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 1571)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uchwała Nr XLIX/300/2018

UCHWAŁA NR XLIX/300/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/283/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy       

(-) Michał Grochowski


 
Załączniki:

Portable Document Format Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 2018r. [pdf]Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr XLIX/299/2018 z dnia 24.08.2018r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów zwiększono środki pochodzące z wolnych środków obliczonych za rok poprzedni oraz z kredytów.

KWOTA DŁUGU
    Zwiększyła się kwota długu. Spłata długu rozłożona jest, jak dotychczas, do 2033 roku włącznie. Zwiększono kwotę rozchodów w 2033r.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy       

(-) Michał Grochowski

Uchwała Nr XLIX/299/2018

UCHWAŁA Nr XLIX/299/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.797.543,19
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.276.656,78
- dochody majątkowe w kwocie 8.520.886,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.836.625,07 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 47.342.543,19
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.492.430,87
- wydatki majątkowe w kwocie 18.850.112,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.836.625,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.250,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.545.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
8.105.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.128.384,08 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości 6.328.384,08

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy      

(-) Michał GrochowskiZałączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2018r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]

 Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042 dochody i wydatki: na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim zwiększono plan dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono środki na ulicę Okrężną w Krzykosach i drogę w Miąskowie, zwiększono środki na przebudowę ul. Mostowej w Sulęcinku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki na opłaty do Wód Polskich.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- dochody: Zaplanowano zwrot dotacji na zorganizowanie lokalnego transportu pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminę Kórnik w 2017r.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018r. zmniejszono plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Jednocześnie zmniejszono plan po stronie wydatków.
-rozdział 75023- wydatki: zaplanowano środki na zakup serwera.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-9/18 z dnia 3.08.2018r. zwiększono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Wprowadzono środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 85401– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym o 4.000 zł.
-rozdział 80153–dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018r. wprowadzono plan dotacji na zakup podręczników. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w szkołach i CUW.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85219 – wydatki: przesunięto środki między paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- rozdział 85228 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2018.4 z dnia 03.07.2018r. zmniejszono plan dotacji na program „Opieka 75+". Jednocześnie zmniejszono środki z dotacji oraz wkład własny po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 –wydatki: Środki funduszu sołeckiego sołectwa Murzynowo Leśne przesunięto z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia „Zakup roślin i usług do utrzymania terenów zielonych we wsi".
- rozdział 90015 –wydatki: Środki przeznaczone na modernizację oświetlenia na drogach gminnych przesunięto do paragrafu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększono planowane wydatki o kwotę 44.500 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy      

(-) Michał Grochowski