WAŻNE!

XLIV Sesja - 12.IV.2018 r.

Uchwała Nr XLIV/267/2018

Uchwała Nr XLIV/267/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2017 rok

    Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2018, poz. 395 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1.1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy  
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/266/2018

Uchwała Nr XLIV/266/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2017 rok

    Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U z 2018 poz. 395 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy  
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/265/2018

Uchwała Nr XLIV/265/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 2-3 i 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy na wniosek Wójta Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Krzykosy tworzy się 4 stałe obwody głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Krzykosy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz rozplakatowanie obwieszczeń.

2. Na niniejsze ustalenie Rady Gminy Krzykosy w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krzykosy obwodów głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Gminy  
Wiesław Zając Portable Document Format ZałącznikWykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krzykosy [pdf]

Uchwała Nr XLIV/264/2018

Uchwała Nr XLIV/264/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Załączniki:
Portable Document Format Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr XLIV/263/2018 z dnia 12.04.2018r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z wolnych środków obliczonych za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLIV/263/2018

Uchwała Nr XLIV/263/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 38.899.510,00 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.433.723,59 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.593,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 321.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 45.264.510,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.247.707,68 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17.016.802,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 321.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.365.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
6.925.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.377.007,28 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 47.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając         


Załączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 10 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- wydatki: Zwiększono środki na zakup usług geodezyjnych, projektowych oraz kominiarskich.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: Zwiększono środki na wypłacenie uzupełniającej odprawy emerytalnej oraz na usługę związana z przeniesieniem strony BIP Gminy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: Zmieniono sposób realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miąskowo „Zakup sprzętu do remizy OSP" było § 2820, jest § 4210.
W związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Pięczkowo oraz samochodu strażackiego dla jednostki OSP Krzykosy, w planie wydatków zabezpieczono wkład własny do obydwu projektów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody: Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 zmniejszono kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80110–wydatki:Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach przesunięto środki między rozdziałami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85230 –wydatki: Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przesunięto z § 4130 do § 3110.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85503 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018r. wprowadzono plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
-rozdział 90001 –dochody i wydatki: W planie dochodów wprowadzono dotację celową ze środków Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków. Środki będą wydatkowane na podstawie art. 238 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566), po podpisaniu porozumienia z Wodami Polskimi.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach o 2.500 zł.
-rozdział 92118 –dochody i wydatki: W planie dochodów wprowadzono dotację celową ze środków Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na remont lokalu przeznaczonego na Izbę Pamięci w Krzykosach. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając