WAŻNE!

XLIII Sesja - 22.III.2018 r.

Uchwała Nr XLIII/262/2018

Uchwała Nr XLIII/262/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 419 § 2-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy na wniosek Wójta Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Krzykosy na 15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Traci moc NR XXI/147/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy Krzykosy oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy Krzykosy
2. Na niniejsze ustalenie Rady Gminy Krzykosy w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


Załączniki:

pdf Załącznik Nr 1 - Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Krzykosy 

 

Uchwała Nr XLIII/261/2018

Uchwała Nr XLIII/261/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§. 1.1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium”.

2. Zmiana Studium dotyczy terenów:  

1) działek o numerach ewidencyjnych 70, 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4 w obrębie Młodzikowo, oznaczonych jako zm. 3a;
2) działki o numerze ewidencyjnym 47/4 w obrębie Młodzikowo, oznaczonej jako zm. 3b;
3) działek o numerach ewidencyjnych 101, 102, 103, 104/2 w obrębie Młodzikowo, oznaczonych jako zm. 3c;
4) działek o numerach ewidencyjnych 43/15, 43/16, 43/17 w obrębie Młodzikowo, oznaczonych jako zm. 3d;
5) części działki o numerze ewidencyjnym 96/1 w obrębie Solec oznaczonej jako zm. 3e;
6) działek o numerach ewidencyjnych 223/1, 223/2. 223/3, 223/4, 223/5 w obrębie Miąskowo, oznaczonych jako zm. 3f;
7) części działki o numerze ewidencyjnym 204/10 w obrębie Miąskowo, oznaczonej jako zm. 3g;
8) działek o numerach ewidencyjnych 194, 203, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 202/1, 202/2, 200/6 w obrębie Miąskowo, oznaczonych jako zm. 3h;
9) działki o numerze ewidencyjnym 227/2 w obrębie Miąskowo, oznaczonej jako zm. 3i;
10) działki o numerze ewidencyjnym 46 w obrębie Miąskowo, oznaczonej jako zm. 3j;
11) działek o numerach ewidencyjnych 790 i 791 w obrębie Pięczkowo, oznaczonych jako zm. 3k;
12) działki o numerze ewidencyjnym 12 w obrębie Pięczkowo, oznaczonej jako zm. 3l.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a) część I – „Gmina Krzykosy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Uwarunkowania”,
b) część II – „Gmina Krzykosy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Kierunki zagospodarowania”;

2) załącznik nr 2 – ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


Uzasadnienie
do Uchwały XLIII/261/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

    Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, został opracowany zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233 z dnia 26 maja 2004 r.)

    Prace nad zmianą studium rozpoczęto w wyniku podjętej przez Radę Gminy Krzykosy uchwały Nr VIII/40/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zmieniona Uchwałą Nr XX/128/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
    Projekt zmiany studium uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń art. 11 pkt 5-8 powołanej wyżej ustawy.
    Projekt zmiany studium wykładano w Urzędzie Gminy w Krzykosach do publicznego wglądu, a podczas wyłożeń odbyły się dyskusje publiczne.
    Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium nie zostały złożone żadne uwagi. W związku z tym Wójt Gminy Krzykosy nie podjął rozstrzygnięcia o rozpatrywaniu uwag. Stanowisko Wójta podtrzymane zostało przez Radę Gminy Krzykosy i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Po uchwaleniu zmiany studium, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem.
Uchwalone przez Radę Gminy Krzykosy zmienione Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast może stanowić wytyczne do ich wydawania. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym (ogólnym), określa uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz określa kierunki rozwoju gminy.
Studium jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej oraz określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania terenów. Polityka przestrzenna określona w studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLIII/259/2018

Uchwała Nr XLIII/259/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy 

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/2, położonej w obrębie Młodzikowo, stanowiącej część większej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00056215/9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIII/259/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy

Zgodnie z obowiązującym prawem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. do zbycia nieruchomości.

Przewodniczący 
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLIII/258/2018

Uchwała Nr XLIII/258/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840 t.j.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


 Uzasadnienie 
do uchwały Nr XLIII/258/2018 
Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin ( na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840 t.j.)

Art. 11a ust.1 wymienionej ustawy nakłada na radę gminy obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wymogi programu zawiera art.11a ust. 2 i 5 ustawy i przedmiotowy projekt je spełnia.

Projekt programu w myśl art. 11a ust.7 był przedstawiony do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Opiniujący wyrazili pozytywną opinię o projekcie programu lub nie wydali opinii w terminie 21 dni od otrzymania projektu uchwały, co jest równoznaczne z akceptacją przedstawionego programu.

Z przytoczonych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


Załączniki:

pdf  Załącznik Nr 1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzykosy, powiat średzki 

 

Uchwała Nr XLIII/257/2018

Uchwała Nr XLIII/257/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 18 519,20 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Krzykosy, a Gminą Zaniemyśl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLIII/256/2018

Uchwała Nr XLIII/256/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania związanego z likwidacją azbestu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Krzykosy.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2018, w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając   


Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/XLIII/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizacje zadania związanego z likwidacją azbestu

    Z inicjatywy Starostwa Powiatowego doszło do współpracy wszystkich Gmin Powiatu Średzkiego w celu „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku”. Pod taką nazwa został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu uzyskania dotacji na realizację powyższego przedsięwzięcia. Dofinansowanie będzie obejmować demontaż, transport oraz utylizację płyt eternitu w wysokości do 95% całkowitej wartości zadania, przy udziale środków własnych w wysokości 5%. W celu realizacji wyżej wymienionego zadania konieczne jest udzielenie pomocy finansowej ze środków Gminy Krzykosy w wysokości 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100). W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLIII/255/2018

Uchwała Nr XLIII/255/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 86 087,58 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy a Województwem Wielkopolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/255/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

    W dniu 11 grudnia 2017 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Gmina Krzykosy, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski – Poznań Główny.
    Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.
    Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Gminy Krzykosy, uruchomienie dodatkowych połączeń jest potrzebne - ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.
    Z uwagi na to, że uruchomienie połączeń w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Gminy, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLIII/254/2018

Uchwała Nr XLIII/254/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając         


Załączniki:
Portable Document Format 
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF [pdf]
Portable Document Format Objaśnienia [pdf]

 

Uchwała Nr XLIII/253/2018

UCHWAŁA Nr XLIII/253/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.173.058,00 zł
z tego:
dochody bieżące w kwocie 30.707.271,59 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.459,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 306.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 44.613.058,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.196.255,68 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.416.802,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 306.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.440.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
6.000.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.374.507,28 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042- wydatki: Zwiększono środki na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzykosy ul. Okrężna" do wysokości najniższej oferty przetargowej.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60001- wydatki: Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
-rozdział 60004- wydatki: Zwiększono środki na dotację celową dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem na realizację przewozów autobusowych na terenie Gminy Krzykosy.
Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych.
- rozdział 60016- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu opłaty ekologicznej za lata ubiegłe.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- wydatki: Zwiększono środki na zakup usług geodezyjnych, projektowych oraz kominiarskich.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75085- wydatki: Środki na zakup usług pozostałych związanych z zajęciami Szkolnych Klubów Sportowych oraz z programem „Umiem pływać" przesunięto do rozdziału 80195.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody i wydatki: W planie dochodów wprowadzono dotację celowa ze środków Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Witowo. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
-rozdział 75421- wydatki: Zabezpieczono środki na utrzymanie telefonu związanego z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75601- dochody: Zmniejszono planowaną kwotę odsetek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 85401 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu darowizny w Zespole Szkół w Pięczkowie. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.
Na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami w poszczególnych szkołach. Zabezpieczono środki na „Wymianę dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzykosach". Zmniejszono środki na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Krzykosach.
Zabezpieczono środki na zakup pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Pięczkowie.
Zwiększono wydatki związane z „Rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym".

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202, 85214, 85228, 85508 –wydatki: Na wniosek kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami, rozdziałami i działami w celu zabezpieczenia planu na domy pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze.
- rozdział 85230 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków w OPS.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85395 –dochody i wydatki: Na podstawie podpisanego aneksu do umowy zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków związanych z projektem, pn.„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim", realizowanym przez OPS z udziałem środków unijnych.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: W planie dochodów wprowadzono dotację celowa ze środków Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków. Środki będą wydatkowane na podstawie art. 238 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566), po podpisaniu porozumienia z Wodami Polskimi.
- rozdział 90002 –wydatki: Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Zabezpieczono środki na materiały do remontu oraz usługi remontowe w świetlicy wiejskiej w Krzykosach (ogrzewanie).

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        


Załączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format  Załącznik nr 3 -  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]
Portable Document Format  Załącznik nr 4 -  Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. [pdf]
Portable Document Format  Załącznik nr 5 -  Przychody i rozchody budżetu 2018r. [pdf]
Portable Document Format  Załącznik nr 6 -  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r. [pdf]
Portable Document Format  Załącznik nr 7 -  Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]

Uchwała Nr XLIII/252/2018

Uchwała Nr XLIII/252/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2017 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2017, poz. 2067 tekst jednolity) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2017 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając