WAŻNE!

XLII Sesja - 8.II.2018r.


Uchwała Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLII/248/2018 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 8 lutego 2018r.
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.105.995,60 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.640.209,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.005.786,41 zł.”


2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 44.305.995,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.073.893,28 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.232.102,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 13.945.956,82 zł.”


3) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 118.000,00 zł,
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.”


4) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając       

 
Załączniki:
 
 

Uchwała Nr XLII/249/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XLII/249/2018 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 8 lutego 2018 r.
 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:
1) Pana Leszka Marciniaka – na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,
2) Panią Irenę Gorzelańczyk-Ryś – na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,
3) Pana Aleksandra Gabałę – na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,
4) Panią Hannę Matuszewską – na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,
5) Pan Krzysztofa Ambrożego – na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,
6) Pana Feliksa Szmanię – na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,
7) Pana Ryszarda Ignaszewskiego – na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,
8) Pana Pawła Grześkowiaka – na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,
9) Panią Krystynę Lis – na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,
10) Pana Mateusza Ciołka – na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,
11) Panią Alinę Nowak – na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,
12) Panią Annę Wojtkowiak – na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:
1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,
2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r., poz. 7320. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając          

Uchwała Nr XLII/250/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA NR XLII/250/2018 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 8 lutego 2018 roku
 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością gminy odpłatną służebnością przesyłu

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości będącej własnością Gminy Krzykosy - działki 492, położonej w miejscowości Pięczkowo, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Granice przebiegu służebności określa załącznik mapowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        

 


  

UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XLII/250/2018 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 8 lutego 2018 roku
 

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu. W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.

Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLII/251/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/251/2018 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 8 lutego 2018 roku 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003, Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        

 
Załączniki: