WAŻNE!

XLI Sesja - 29.XII.2017 r.


UCHWAŁA Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 

UCHWAŁA Nr XLI/247/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 29 grudnia 2017r. 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.056.985,60 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.591.199,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 244.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.005.786,41 zł,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 44.256.985,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 27.994.883,28 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.262.102,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 224.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 13.945.956,81 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.760.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 560.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.560.192,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.222.137,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 5.760.192,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 800.000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 457.000,00zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190.000,00 zł

2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając      
      


Załączniki: 

Uchwała NR XLI/246/2017 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

UCHWAŁA NR XLI/246/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 29 grudnia 2017r.
 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2018-2033 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań: 

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały  
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2017-2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając     
  Załączniki: 

Uchwała Nr XLI/245/2017 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2

Uchwała Nr XLI/245/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 188.165,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając     

  

  

Załączniki:

Uchwała Nr XLI/243/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XLI/243/2017

    RADY GMINY KRZYKOSY

       z dnia 29 grudnia 2017r.

                                       w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2017r., poz. 1875) oraz art. 212, 239 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 160/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 163/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/210/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/220/2017 z dnia 26 września 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 173/2017 z dnia 29 września 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/222/2017 z dnia 30 października 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/229/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/241/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie         30.055.659,73

       z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                           28.876.238,40

-   dochody majątkowe w kwocie                                                        1.179.421,33 zł,

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały.                                                               

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.661.351,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 351.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 548.374,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,         

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie           30.499.659,73

      zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            27.976.886,42

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                         2.522.773,31 zł,

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

                1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

                odrębnymi  ustawami  w  wysokości 9.661.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

                2) wydatki na  realizację  zadań  realizowanych w  drodze  umów  lub  porozumień

                między   jednostkami   samorządu   terytorialnego   w   wysokości   351.422,00 zł,                 

               zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

   3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

   ust. 1 pkt  2   i  3  ufp   w   części   związanej   z   realizacją   zadań   w   wysokości         

   155.601,20 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 5.

 

3)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                         1.890.483,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                181.586,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                  (-) Wiesław ZającZałączniki: