WAŻNE!

XL Sesja - 19.XII.2017 r.

UCHWAŁA NR XL/242/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

UCHWAŁA Nr XL/242/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica TĘCZOWA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 227/50.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Załącznik: 


Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Zając           

 UZASADNIENIE
 

do Uchwały Nr XL/242/2017
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy. Wymieniona w uchwale droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 227/50 spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Droga ta jest zlokalizowana na terenie stanowiącym współwłasność: Pana Wojciecha Piany, Pani Zofii Talaga, Państwa Jadwigi i Andrzeja Błaszaków, Pana Tadeusza Weber, Państwa Anny i Eugeniusza Kasprzyków, Państwa Wioletty i Arkadiusza Marciniaków, Państwa Katarzyny i Waldemara Kulka, Państwa Danuty i Mariusza Pucek, Państwa Moniki i Michała Kapusta, Państwa Darii i Jarosława Jastrzębskich, Państwa Beaty i Krzysztofa Nowickich, Pani Joanny Drutel, Pana Wiesława Buczak, Pana Piotra Piana, Pana Adama Szulczyńskiego, Pana Mateusza Szulczyńskiego, Pani Alicji Szymańskiej, Pani Natalii Niemier, Pana Roberta Szymańskiego, Pana Ryszarda Witek, Pana Szymona Jankowskiego, Pani Beaty Małeckiej, Pana Marcina Bednarskiego, Pani Haliny Mikołajczak, Państwa Marty i Marcina Strugała, Pana Michała Szumskiego i Pani Marty Franas. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica TĘCZOWA. 
Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Zając         
Lista wiadomości


Uchwała Nr XL/241/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 UCHWAŁA Nr XL/241/2017

    RADY GMINY KRZYKOSY

       z dnia 19 grudnia 2017r.

                                       w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2017r., poz. 1875) oraz art. 212, 239 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 160/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 163/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/210/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/220/2017 z dnia 26 września 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 173/2017 z dnia 29 września 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/222/2017 z dnia 30 października 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/229/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie         30.055.659,73

       z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                           28.776.238,40

-   dochody majątkowe w kwocie                                                        1.279.421,33 zł,

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.661.351,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 352.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 548.374,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,         

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie           30.499.659,73

      zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            27.986.386,42

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                         2.513.273,31 zł,

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

                1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

                odrębnymi  ustawami  w  wysokości 9.661.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

                2) wydatki na  realizację  zadań  realizowanych w  drodze  umów  lub  porozumień

                między   jednostkami   samorządu   terytorialnego   w   wysokości   352.422,00 zł,                 

               zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

   3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

   ust. 1 pkt  2   i  3  ufp   w   części   związanej   z   realizacją   zadań   w   wysokości         

   155.601,20 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 5.

 

3)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody  z   tytułu   wydawania   zezwoleń   na  sprzedaż   napojów   alkoholowych  w    kwocie   98.000,00 zł  przeznacza  się  na  wydatki   na   realizację   zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

4)      § 13 otrzymuje brzmienie:

  „§ 13. Tworzy się rezerwy:

     1)  ogólną w wysokości                                                                                   123.000,00

     2) celowe w wysokości                                                                                    68.000,00 zł,

     z tego  na realizację  zadań  własnych  z  zakresu zarządzenia  kryzysowego w wysokości                                                         

         68.000,00 zł.”

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                  (-) Wiesław Zając


Załączniki: 

 

 

UCHWAŁA NR XL/242/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

UCHWAŁA Nr XL/242/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica TĘCZOWA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 227/50.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Załącznik: 


Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Zając           

 UZASADNIENIE
 

do Uchwały Nr XL/242/2017
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy. Wymieniona w uchwale droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 227/50 spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Droga ta jest zlokalizowana na terenie stanowiącym współwłasność: Pana Wojciecha Piany, Pani Zofii Talaga, Państwa Jadwigi i Andrzeja Błaszaków, Pana Tadeusza Weber, Państwa Anny i Eugeniusza Kasprzyków, Państwa Wioletty i Arkadiusza Marciniaków, Państwa Katarzyny i Waldemara Kulka, Państwa Danuty i Mariusza Pucek, Państwa Moniki i Michała Kapusta, Państwa Darii i Jarosława Jastrzębskich, Państwa Beaty i Krzysztofa Nowickich, Pani Joanny Drutel, Pana Wiesława Buczak, Pana Piotra Piana, Pana Adama Szulczyńskiego, Pana Mateusza Szulczyńskiego, Pani Alicji Szymańskiej, Pani Natalii Niemier, Pana Roberta Szymańskiego, Pana Ryszarda Witek, Pana Szymona Jankowskiego, Pani Beaty Małeckiej, Pana Marcina Bednarskiego, Pani Haliny Mikołajczak, Państwa Marty i Marcina Strugała, Pana Michała Szumskiego i Pani Marty Franas. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica TĘCZOWA. 
Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Zając