WAŻNE!

XIII Sesja - 17.XII.2015 r.

Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR XIII/81/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR XIII/81/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIII/80/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019 dla

UCHWAŁA NR XIII/80/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390). Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XIII/79/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej

UCHWAŁA Nr XIII/79/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia  w działalności sportowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014 , poz. 715 ze  zm.) uchwala się, co następuje:

 

         § 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół działających na terenie Gminy Krzykosy, za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

            § 2. 1. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Gminy Krzykosy.

2. Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Krzykosy.

 

            § 3. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych w ust.2 po uzyskaniu opinii właściwej do spraw sportu Komisji Rady Gminy Krzykosy.

2. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody może wystąpić klub sportowy, stowarzyszenie, dyrektor szkoły, radny Rady Gminy Krzykosy.

3.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane:

1) zawodnikom - osobom fizycznym  zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy,

2) trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzykosy.

 

            § 4. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1)    zawodnika za  wysokie wyniki sportowe,

2)    trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie w działalności sportowej lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,

3)    działaczy sportowych wyróżniających się w działalności  na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy.

2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe zawodników zamieszkałych w Gminie Krzykosy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i ich trenerów lub instruktorów, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy, mającą  wpływ na te wyniki.

3. Wysokimi wynikami sportowymi są:

     1) we współzawodnictwie międzynarodowym zajęcie od I do X miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

     2) we współzawodnictwie krajowym za zajęcie:

a) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski,

b) od I do VIII miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu makroregionu,

c) od I do VI miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu województwa,

d) od I do III miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu rejonu,

e) I miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu powiatu.

           

            § 5.1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.

2. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:

1)    „zawodnik" - zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz szkół za  wysokie  wyniki sportowe,

2)    „trener/instruktor/działacz" - trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Krzykosy,

3)    „zespół sportowy" - drużyna sportowa za wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub uzyskane miejsca,

           

            § 6. 1. Wysokość nagród pieniężnych  nie może przekroczyć:

1)    w kategorii zawodnik:

a)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    700,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   400,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)   300,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d),

f)    200,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt e),

2)    500,00 zł w kategorii trener/instruktor/działacz,

3)    w kategorii zespół sportowy:

a)    4000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   3000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    1000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d).

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku kalendarzowego, wartość nagród nie może przekroczyć 150 % kwoty określonej w ust.1.

3. Instruktorom, działaczom sportowym i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej mogą być przyznane nagrody za inne osiągnięcia niż ustalone w §4 ust.3 w wysokości nie przekraczającej 1.500,00 zł.

           

            § 7. 1. Wyróżnienie jest formą uznania za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych  w Gminie Krzykosy.

2. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, strój sportowy, sprzęt sportowy lub drobne upominki rzeczowe.

           

            § 8.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody zawiera:

     1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do wyróżnienia lub nagrody,

     2) dane osobowe kandydata lub kandydatów w przypadku zespołu sportowego,

     3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia, szkoły,

     4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika lub zespołu sportowego, a w przypadku trenera/instruktora/działacza efekty ich pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,

     5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania wyróżnienia lub nagrody. 

           

            § 9.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, uwzględniając wyniki z  roku poprzedniego.          

           

            § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

           

            § 11. Traci moc uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 126, poz. 2053 z dnia 11 maja 2011 roku.

           

            § 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając