WAŻNE!

XII Sesja - 26.XI.2015 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XII/78/2015 w sprawie uchwalenia na rok 2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw

Uchwała Nr XII/78/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 r.
 

w sprawie uchwalenia na rok 2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co nast. ępuje:

§ 1. Uchwala się na rok 2016 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        

 Załączniki: 

 


  

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia na rok 2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorząd obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, realizującymi zadania Gminy w sferze publicznej. Katalog zadań publicznych określa ustawa, natomiast Gmina wskazuje własne priorytety w tym zakresie.
Podstawową formą współpracy będzie realizacja zadań o charakterze pozafinansowym. Na zadania wymagające zakładów finansowych środki na ich wykonanie zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2016. Program zostanie przyjęty po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        

Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/77/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 roku
 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        

 Załączniki: 

Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach

UCHWAŁA NR XII/76/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 roku
 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015, poz.1515/ i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012, poz.406 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uch-wały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/58/2007 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania statutu Gmin-nemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        
 


Załączniki: 

Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

UCHWAŁA NR XII/75/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 roku
 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt1, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/90/2008 z dnia 28 maja 2008 r w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając          

 Załączniki: 

Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu woj

UCHWAŁA NR XII/74/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 roku
 

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz.1146 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna Integracja-projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2. Partnerem wiodącym będzie Powiat Średzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w latach 2016-2017. Koszty związane z realizacją projektu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna Integracja-projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz partnerów projektu. Szczegółowe warunki realizacji projektu określi umowa partnerska zawarta z Powiatem Średzkim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        
       Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XII/74/2015 
Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017. "

Zgodnie z Zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna Integracja-projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. ,,Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" są jednostki organizacyjne powiatu tj. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa wielkopolskiego mogą występować we wnioskach o dofinansowanie wyłącznie w charakterze partnera. Powiat Średzki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego beneficjentami będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym między innymi z terenu gminy Krzykosy. Planowane działania wpisują się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy i poszerzą ofertę usług społecznych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając         

Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XII/73/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 listopada 2015 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - 650,00zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - 870,00 zł

c)   powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: - 1020,00zł

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 950,00
 • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1050,00
 • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1170,00
 • równej lub wyższej niż 15 ton - 1280,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 950,00
 • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1050,00
 • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1170,00
 • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1280,00
 • równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1380,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton - 1480,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1050,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1280,00
 • równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1380,00
 • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1680,00
 • równej lub wyższej niż 31 ton - 1680,00

 

3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1020,00
 • równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1140,00
 • równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1250,00
 • równej lub wyższej niż 15 ton - 1340,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1000,00
 • równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1140,00
 • równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1250,00
 • równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1380,00
 • równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton - 1610,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1280,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1480,00
 • równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1700,00
 • równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2450,00
 • równej lub wyższej niż 31 ton - 2450,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1020,00zł

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1530,00
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1530,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1530,00
 • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1530,00
 • powyżej 36 ton - 1530,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1730,00
 • równej lub wyższej niż 40 ton - 1940,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1530,00
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1530,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1530,00
 • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1940,00
 • powyżej 36 ton - 1940,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1730,00
 • równej lub wyższej niż 40 ton - 2550,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 300,00zł

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 260,00
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 370,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 490,00
 • równej lub wyższej niż 36 ton - 490,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 420,00
 • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 850,00
 • równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1390,00
 • równej lub wyższej niż 38 ton - 1530,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 870,00
 • równej lub wyższej niż 38 ton - 1070,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 310,00
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 450,00
 • równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 790,00
 • równej lub wyższej niż 36 ton - 790,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 520,00
 • równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1120,00
 • równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1630,00
 • równej lub wyższej niż 38 ton - 1940,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1230,00
 • równej lub wyższej niż 38 ton - 1730,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej
niż 22 - 1020,00zł

 

b)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 - 1140,00zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/322/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 26 listopada 2014 poz. 6356)

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XII/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XII/72/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 listopada 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XI/65/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1, stanowiący wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2, stanowiący wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XII/71/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA XII/71/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 listopada 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W § 1 w punkcie 1 uchwały nr XI/63/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości po lit. „c" dodaje się literę „d" w brzmieniu:

d/ „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,50 zł od 1m2 powierzchni „.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr XII/70/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 13/2015 z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/24/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/31/2015 z dnia 20 maja 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/38/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/42/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 56/2015 z dnia 3 września 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/42/2015 z dnia 24 września 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 59A/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 61/2015 z dnia 23 października 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/61/2015 z dnia 29 października 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.951.130,92

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.877.044,06

- dochody majątkowe w kwocie 1.074.086,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.705.479,12 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 454.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 22.681.130,92

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 19.022.694,01

 - wydatki majątkowe w kwocie 3.658.436,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.705.479,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230.740,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8"

 

3)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.177.037,52

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 

4)      § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając