WAŻNE!

V Sesja - 25.III.2015 r.

Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku

UCHWAŁA NR V/23/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku

 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015, poz. 355 tekst jednolity)  i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 Wiesław Zając

 

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli...

UCHWAŁA NR V/29/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, przyznania liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.), w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1.

1.     Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałe na terenie objętym obwodem danej placówki.

10

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

7

3.

Dziecko, którego jeden z  rodziców (prawny opiekun) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

5

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym.

3

2.     Określa się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr V/28/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),
art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1)     podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2)     podatku rolnego od osób fizycznych,

3)     podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:

1)     Pana Leszka Marciniaka - na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

2)     Panią Irenę Gorzelańczyk-Ryś - na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

3)     Pana Aleksandra Gabałę - na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

4)     Panią Hannę Matuszewską - na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

5)     Pan Krzysztofa Ambrożego - na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

6)     Pana Feliksa Szmanię - na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,

7)     Panią Czesławę Ziętą - na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,

8)     Pana Pawła Grześkowiaka - na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

9)     Panią Krystynę Lis - na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,

10)   Pana Jerzego Głowalę - na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

11)  Panią Alinę Nowak - na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,

12)  Panią Annę Wojtkowiak - na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1)     Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,

2)     Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/249/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2013 r., poz. 7149 . 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr V/27/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015r.

  

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r. poz.139 j.t./ uchwala się, co następuje:

 

     § 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w myśl której cena za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy wynosi netto 2,40 zł za jeden m3  wody plus 8% podatku VAT.

     § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w myśl której:

 

1)  cena za 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wynosi 4,75 zł netto plus 8%podatek VAT.

 

2) cena za odbiór 1m3 ścieków dowiezionych do gminnej oczyszczalni wynosi 3,04 zł netto plus 8% podatek VAT.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

     § 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

     § 5.1. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od 1 maja 2015 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie taryf przestają obowiązywać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Nr  XL/275/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 marca 2014r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR V/26/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

 

       Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

 

§1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - załącznik do uchwały

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

 

Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2014 roku

UCHWAŁA NR V/25/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2014 roku

 

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2014 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr V/24/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 13/2015 z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.722.417,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.374.763,13

- dochody majątkowe w kwocie 1.347.653,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.009.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 454.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 24.622.417,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.710.000,09

 - wydatki majątkowe w kwocie 6.912.416,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.009.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8"

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.324.037,52

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 33.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7"

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

5)     § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku

UCHWAŁA NR V/23/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku

 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015, poz. 355 tekst jednolity)  i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 Wiesław Zając