WAŻNE!

XXXVII Sesja - 30.XII.2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/260/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/260/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

 

 Na podstawie art.10 ust.2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) orazart.  216 ust2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 §1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Krzykosy

 

 §2. Pomoc finansowa o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2014, w wysokości 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

 

 §3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

 §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVII/259/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2013

 

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 grudnia 2013r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Opiniowanie dokumentów planistycznych- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej„

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.),  oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić w 2014r. pomocy finansowej  dla Powiatu Średzkiego w kwocie 6.300,00 zł  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na  realizację zadania pod nazwą: „ Opiniowanie dokumentów planistycznych- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej„

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVII/258/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013

 

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 grudnia 2013r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla nowo rozbudowanego Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.),  oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić w 2014r. pomocy finansowej  dla Powiatu Średzkiego w kwocie 10.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla nowo rozbudowanego Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp."

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVII/257/2013

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 17.685.496,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.125.496,00

- dochody majątkowe w kwocie 560.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.970.613,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,    

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 18.985.892,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 16.709.616,13

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.276.275,87

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.970.613,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.065.041,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.300.396,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.954.316,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 653.920,00 z zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.454.316,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 540.357,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 27.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

 § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 1.954.316,00

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00

 

 § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 100.000,00

 2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00

§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVII/256/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/256/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:

1)     związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2)     z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając