WAŻNE!

XXXIX Sesja - 28.II.2014 r

Uchwała Nr XXXIX/268/2014

UCHWAŁA NR XXXIX/268/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi rolników na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXXIX/267/2014

U C H W A Ł A NR XXXIX/267/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

 

            Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/267/2014
Rady Gminy Krzykosy
z dnia ­­­­­­­­28 lutego 2014 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY KRZYKOSY NA 2014 rok

 

1.    Kontrola działania oczyszczalni ścieków .

2.    Kontrola gospodarki odpadami stałymi .

3.    Wykonanie budżetu za 2013 rok .

4.    Sformułowanie wniosku o absolutorium .

5.    Kontrola kosztów utrzymania ciągników i sprzętu posiadanego przez Gminę .

6.    Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok .

7.    Kontrola podmiotów gospodarczych zgłoszonych na terenie Gminy

8.    Kontrola gospodarki wodą .

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Teofil Grewling

Uchwała Nr XXXIX/266/2014

UCHWAŁA NR XXXIX/266/2014
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 460.000,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

 

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIX/265/2014

UCHWAŁA  NR XXXIX/265/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2014r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/264/2014

UCHWAŁA Nr XXXIX/264/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 17.674.255,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.066.255,00

- dochody majątkowe w kwocie 608.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.986.196,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 520.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.051.652,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 16.716.376,13

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.335.275,87

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 1.986.196,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.065.041,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.377.397,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.218.997,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

5)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 841.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.718.997,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

7)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 540.357,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 27.500,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

8)      § 8 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 2.218.997,00

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

9)      § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/263/2014

UCHWAŁA NR XXXIX/263/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2013 roku

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r., Nr 7 poz. 58 ze zmianami) i art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2013 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając