WAŻNE!

XXXIV Sesja - 30.X.2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/243/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie przekazania skargi mieszkańców do rozpatrzenia Wójtowi Gminy.

 

Na podstawie art. 229 pkt 2, art. 231, art. 234 pkt 1 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po zapoznaniu się ze skargą mieszkańców - Pana .... przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczącą nienależytego prowadzenia przez Wójta Gminy postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na działce 890 położonej w Pięczkowie uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy stwierdza, że w sprawie stanowiącej przedmiot skargi od 2010 roku toczy się postępowanie administracyjne.

 

§ 2. Aktualnie organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta uchylił tę decyzję i przekazał w dniu 18.10.2013 r. sprawę Wójtowi Gminy do ponownego rozpatrzenia.

 

§ 3. Wobec faktu, że w sprawie toczy się postępowanie administracyjne postanawia się o przekazaniu skargi do rozpatrzenia Wójtowi, jako organowi właściwemu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, który zobowiązany jest zawiadomić skarżących o przekazaniu skargi wraz z uzasadnieniem.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/242/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańców.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu ponownej skargi mieszkańców z dnia 11.10.2013 r. na bezczynność Wójta, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z tym, że w złożonej ponownie skardze skarżący nie przedstawili nowych okoliczności podtrzymuje się stanowisko zawarte w Uchwale XXXIII/232/2013 z dnia 24.09.2013 r. o bezzasadności skargi.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/241/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 187/1 o powierzchni 0,7282ha, położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej własność gminy Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00023284/3.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/240/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/240/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i art.3051 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 71 w obrębie Pięczkowo, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00022417/8 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60- 479- Poznań, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/239/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i art.3051 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 50 w obrębie Młodzikowo, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00028861/7 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60- 479- Poznań, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/238/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/238/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 740,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 910,00

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1170,00

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1670,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1100,00

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1670,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1930,00

 

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2200,00

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2200,00

 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1790,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1250,00

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1790,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 2100,00

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2100,00

 

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1930,00

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2210,00

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 3120,00

- równej lub wyższej niż 31 ton - 3120,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1380,00

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1930,00

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2070,00

- powyżej 36 ton - 2350,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2070,00

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2350,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1930,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2070,00

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2410,00

- powyżej 36 ton - 2590,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2340,00

- równej lub wyższej niż 40 ton - 3120,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 290,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 210,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 360,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 480,00

- równej lub wyższej niż 36 ton - 480,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 410,00

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 830,00

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1360,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1540,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 920,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1260,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 300,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 440,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 770,00

 - równej lub wyższej niż 36 ton - 770,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 510,00

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1280,00

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1760,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2320,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1730,00

 

10) od autobusów:

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1100,00 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1120,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/237/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/237/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 69,28 za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/236/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/236/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,40 zł od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz. 5032).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/235/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/235/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 , poz. 938 ze zmianami) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w roku 2013 długoterminowy kredyt w wysokości do 380.000,- PLN (słownie: trzystaosiemdziesiąttysięcyzłotych 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

 

 

§ 2

Spłata kredytu z odroczonym terminem spłaty nastąpi w latach 2017-2020, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

 

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/234/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230  i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/209/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/221/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/228/2013 z dnia 24 września 2013r.

  

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

  • Załącznik Nr 1.pdf                                                                           

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIV/233/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/233/2013

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/220/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/227/2013 z dnia 24 września 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.033.671,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.084.293,09

- dochody majątkowe w kwocie 1.949.377,91

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.310.153,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.417.477,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.568.293,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.849.183,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                       

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 264.165,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 973.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 383.806,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów."

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.709.838,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.326.032,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.721.858,12 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

7)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 565.165,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 52.500,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

8)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.221.858,12

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

9)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

            kwocie 93.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

11) § 12 otrzymuje brzmienie:

„ §12. Tworzy się rezerwy:

         1) ogólną w wysokości 53.400,00

         2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00

 

12)  § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11. „

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając