WAŻNE!

XXXIII Sesja - 24.IX.2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/232/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/232/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2013 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

 

            Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013, poz.267/ po rozpatrzeniu skargi z dnia 16.08.2013 r. na działalność Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 16.08.2013 r. w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy w sprawie wypłaty odszkodowania za zalewanie gruntów i przywrócenie prawidłowych stosunków wodnych w Pięczkowie.

 

            § 2. Uzasadnienie odmownego załatwienia skargi zawiera załącznik do uchwały.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIII/231/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011r.Nr 5, poz. 13 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem, lub zarządzającym jest gmina Krzykosy, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków wymienionych w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały..

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr. XXII/159/2012Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Krzykosy. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz. 5650.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/230/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie powołania członka Komisji Budżetowo- Finansowej

 

      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 48, poz. 914, z 2003r. Nr 188,
poz. 3509, z 2004r. Nr 17 poz. 513) uchwala się, co następuje:

 

§1. Powołuje się w skład Komisji Budżetowo- Finansowej Radnego Stanisława Zawitaja.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/229/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/229/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2013 roku 

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

 

      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 48, poz. 914, z 2003r. Nr 188,
poz. 3509, z 2004r. Nr 17 poz. 513) uchwala się, co nastę puje:

 

§1. Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Radnego Stanisława Zawitaja.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIII/228/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/228/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2013r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230  i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/209/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/221/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

  

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXIII/227/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/2013

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/220/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.452.060,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.261.532,09

- dochody majątkowe w kwocie 2.190.527,91

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.382.571,88

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.310.153,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.094.670,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.377.486,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.717.183,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.382.571,88

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 264.165,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 970.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 357.390,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 943.142,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.309.179,03 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

6)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 565.165,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

7)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 809.179,03

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając