WAŻNE!

XXXII Sesja - 28.VI.2013 r.

Uchwała Nr XXXII/226/2013

UCHWAŁA NR XXXII/226/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012

 

          Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt 4  ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

  

§1. Udziela się  a b s o l u t o r i u m Wójtowi Gminy Krzykosy za 2012 rok

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXXII/225/2013

Uchwała Nr XXXII/225/2013

Rady  Gminy  Krzykosy

z  dnia 28 czerwca 2013r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2012 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając