WAŻNE!

XXIII Sesja - 28.XI.2012 r.

Opinia nr 3/2012

O P I N I A nr 3/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2012r

W sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 107 w obrębie ewidencyjnym Murzynowo Leśne

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 20 ust. 2 i 3 i § 50 ust.1 Statutu Gminy Krzykosy /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2003r nr 48 poz. 914 ze zmianami/ opiniuje się pozytywnie wniosek Wójta Gminy Krzykosy w sprawie dofinansowania ze środków samorządu i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych utwardzenia asfaltem drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Murzynowo Leśne obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne z drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową na dł. 350,00mb szer. 5,0m .

 Koszt ca 200 000,00 zł. przy dofinansowaniu 78 750,00 zł i wkładzie własnym 121 250,00zł

Zadanie jest zasadne, ponieważ droga ta jest drogą wyjazdową do gruntów rolnych rolników ze wsi Sulęcin utwardzenie tej drogi ułatwi dojazd sprzętem rolniczym,

W tym stanie rzeczy utwardzenie drogi asfaltem przy wsparciu środkami FOGR jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Opinia nr 2/2012

O P I N I A nr 2/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2012r

W sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 116/2 w obrębie ewidencyjnym Sulęcin

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 20 ust. 2 i 3 i § 50 ust.1 Statutu Gminy Krzykosy /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2003r nr 48 poz. 914 ze zmianami/ opiniuje się pozytywnie wniosek Wójta Gminy Krzykosy w sprawie dofinansowania ze środków samorządu i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych utwardzenia asfaltem drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sulęcin w obrębie geodezyjnym Sulęcin z drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową na dł. 300,00mb szer. 5,0m .

 Koszt ca 180 000,00 zł. przy dofinansowaniu 67 500,00 zł i wkładzie własnym 112 500,00zł

Zadanie jest zasadne, ponieważ droga ta jest drogą wyjazdową do gruntów rolnych rolników ze wsi Sulęcin utwardzenie tej drogi ułatwi dojazd sprzętem rolniczym,

W tym stanie rzeczy utwardzenie drogi asfaltem przy wsparciu środkami FOGR jest zasadne.

Przewodnicząc
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Opinia nr 1/2012

O P I N I A nr 1/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2012r

W sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 563, 566 w obrębie ewidencyjnym Pięczkowo

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 20 ust. 2 i 3 i § 50 ust.1 Statutu Gminy Krzykosy /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2003r nr 48 poz. 914 ze zmianami/ opiniuje się pozytywnie wniosek Wójta Gminy Krzykosy w sprawie dofinansowania ze środków samorządu i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych utwardzenia asfaltem drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pięczkowo w obrębie geodezyjnym Pięczkowo z drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej na dł. 200,00mb szer. 5,0m z wykonaniem odwodnienia.

 Koszt ca 362 000 zł. przy dofinansowaniu 45 000 zł i wkładzie własnym 317 0000zł

Zadanie jest zasadne, ponieważ droga ta jest drogą wyjazdową do gruntów rolnych rolników ze wsi Pięczkowo utwardzenie tej drogi ułatwi dojazd sprzętem rolniczym,

W tym stanie rzeczy utwardzenie drogi asfaltem przy wsparciu środkami FOGR jest zasadne.

Przewodnicząc
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIII/165/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

       1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

       2) kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób jego udzielania.

§ 2. 1. Miesięczną wysokość stypendium, stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przy uwzględnieniu kryterium dochodowego ustala się w sposób określony w poniższej tabeli:

 

Miesięczna wielkość dochodu na osobę w rodzinie ucznia

 Miesięczna kwota przyznanego stypendium

 

0 zł -150 zł

 Od 100% do 110% kwoty bazowej

 

150,01 zł - 300,00 zł

 Od 90% do 100% kwoty bazowej

 

300,01 zł do 100% kryterium dochodowego na osobę

 Od 80% do 90% kwoty bazowej

 

 

2. W przypadku zdarzenia losowego miesięczna minimalna i maksymalna kwota stypendium, o której mowa w ust. 1 ulega podwyższeniu o 20%.

 

        § 3. 1. Stypendium udziela się w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności polegającej na zakupie podręczników i pomocy szkolnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu i zakwaterowania,

4) świadczenia pieniężnego wypłacanego w okresie zajęć szkolnych w przypadkach gdy udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe.

2. Stypendium szkolne w formie określonej w ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów po ich wykazaniu.

3. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłacane jest miesięcznie gotówką lub na rachunek bankowy osoby uprawnionej. W szczególnych sytuacjach świadczenie pieniężne może być wypłacane w innych okresach lub jednorazowo.

      

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach.

2. Wzór wniosku, mający charakter pomocniczy, określa załącznik do uchwały.

 

Rozdział III 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 5. 1. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 2% dotacji celowej otrzymywanej przez Gminę Krzykosy w trybie art. 90 r ust 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Zasiłek szkolny udzielany jest zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty.

 3. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest gotówką lub na rachunek bankowy osoby uprawnionej.

 4. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów po ich wykazaniu.

 5. Wysokość zasiłku ustala się indywidualnie, w zależności od stopnia wpływu zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz od ciężaru gatunkowego zdarzenia.

 6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach.

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/166/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy z późniejszymi zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 74 poz. 2171 i z 2009 r. Nr 80 poz. 1129)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik:

Uchwała Nr XXIII/164/2012

UCHWAŁA NR XXIII/164/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 235/2 o powierzchni 0,0536 ha, nr 235/3 o powierzchni 0,0805 ha, 235/5 o powierzchni 0,0829 ha, 235/6 o powierzchni 0,0831 ha, położonych w miejscowości Murzynówko, obrębie Miąskowo, stanowiących własność gminy Krzykosy, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW PO1D/000 23285/0 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIII/163/2012

UCHWAŁA NR XXIII/163/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 25/8 o powierzchni 0,0430 ha, położonej w miejscowości Garby, stanowiącej własność gminy Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 22418

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIII/162/2012

UCHWAŁA  NR XXIII/162/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:   

                                                                   

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych działkami nr 190/5 o powierzchni 0,2177 ha,  nr 190/6 o powierzchni 0,1834 ha, nr 190/7 o powierzchni 0,1858 ha, nr 190/8 o powierzchni 0,2169 ha i 190/9 o powierzchni 0,2350 ha, stanowiących własność gminy Krzykosy, położonych w miejscowości Witowo, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.  prowadzi księgę wieczystą PO1D/00022412/3.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIII/161/2012

UCHWAŁA NR XXIII/161/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2012, poz.124)Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

 

§1. W celu przeciwdziałania narkomanii i jego skutkom, uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2020, zwany dalej „ Gminnym Programem" stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

Załącznik:

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIII/160/2012

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

 

 Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik: