WAŻNE!

XVIII Sesja - 22.VI.2012 r.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA  NR XVIII/132/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia roku 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

 

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej  położonej w Sulęcinku, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW PO1D/00030070/2, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 443/4 o ogólnej powierzchni 207 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR XVIII/131/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

                 oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

 

       Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

 

       § 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowiący załącznik do uchwały.

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

Załącznik do uchwały

Nr XVIII/131/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 22 czerwca 2012r.

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzykosy, powiat średzki.

 

Wprowadzenie

Wymóg określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o  ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 27 października 2011 Nr 230 poz.1373),która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krzykosy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzykosy", zwanego dalej Programem jest art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003.Nr 106 poz.1002 z późn. zm.).

 

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, a więc tych zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz do kotów wolno żyjących.

 

Gmina Krzykosy prowadząc opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie podejmuje działania zapobiegające ich bezdomności.

 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1)     niekontrolowane rozmnażanie,

2)     porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3)     ucieczki zwierząt,

4)     łatwość pozyskiwania zwierząt (nawet przez osoby młodociane, w tym niezdolne samodzielnie zaopiekować sie zwierzęciem),

5)     panujące mody na dane rasy zwierząt,

6)     brak edukacji i wiedzy mieszkańców w zakresie metod zapobiegania bezdomności, (ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji).

 

Cele programu

1.     Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2.     Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3.     Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4.     Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5.     Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

 

Zadania w ramach programu

 

Określa się następujące zadania gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych oraz sposoby ich realizacji:

 

1.     Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Krzykosy i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

a)     zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

Gmina w tym zakresie podejmuje współpracę z Gminą Środa Wlkp. i w ramach umowy korzysta ze schroniska prowadzonego przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

b)     opieka nad wolno żyjącymi kotami;

koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu a ich bezdomność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W razie zaistnienia konieczności interwencji, zakres opieki nad kotami  wolno żyjącymi może zostać przedstawiony w zarządzeniu wójta.

c)     odławianie bezdomnych zwierząt;

Zadanie to w  ramach umowy wykonują przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni pracownicy schroniska, na zasadzie ogólnie przyjętej w Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych ii Administracji „Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych Zwierząt."   

Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach kierować do Urzędu Gminy w Krzykosach.

d)     obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku w tym zakresie- określa Regulamin Schroniska dla zwierząt.

e)     poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

Program przewiduje zachęcanie  do adopcji zwierząt ze schroniska.

f)       usypianie ślepych miotów;

Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje się w Schronisku, wyłącznie przez lekarza weterynarii ( zgodnie z regulaminem i przepisami weterynaryjnymi).

g)     zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

Całodobowa opieka będzie świadczona przez odpowiedni zakład leczniczy dla     Zwierząt - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp.    

h)     wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

i)       Gospodarstwo rolne w Krzykosach zapewnia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Gospodarstwo to spełnia wymogi do utrzymywania zwierząt gospodarskich.

 

2.     Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt domowych oraz bezdomnych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program   zakłada, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

 

3.     Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Gmina Krzykosy wraz z Gminnym Ośrodkiem Oświaty podejmie działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach  zwierząt domowych, między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki, plakaty, konkursy. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów wyłącznie z legalnych źródeł.

 

Źródło finansowania realizacji Programu

 

Środki publiczne przeznaczone na realizację Programu zarezerwowane są w Budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012 w wysokości 7.200,00 zł. Środki te są przeznaczone w miarę potrzeb na odławianie, umieszczanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt.

Uchwała Nr XVIII/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVIII/130/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 czerwca  2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,

Zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 87/2012 z dnia 4 maja 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2)     Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

                                                                                                                                                                                                        

Uchwała Nr XVIII/129/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 czerwca 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222, 235-237,  258, i  264 ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 74/2012 z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/114/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 85/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/128/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie            19.462.396,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                            17.261.307,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                        2.201.089,00

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                            2.255.280,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.932.839,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.                

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie               19.512.396,00

     zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 -  wydatki bieżące w kwocie                                                           16.682.060,15

 -  wydatki majątkowe w kwocie                                                       2.830.335,85

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.255.280,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 20.004,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          545.000,00

zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.  Deficyt budżetu w kwocie   50.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   1.823.495,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  1.773.495,16zł zgodnie z załącznikiem Nr 7."

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.643.696,58 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej   uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej   uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej   uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając