WAŻNE!

XVII Sesja - 26.IV.2012 r.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVII/128/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 kwietnia 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011  z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 lutego 2012r.

Uchwałą Nr XVI/114/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Nr 85/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 kwietnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie            19.492.496,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                             17.282.407,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                         2.210.089,00

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.249.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.932.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.            

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie                    18.942.496,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            16.597.160,15

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                        2.345.335,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.249.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 20.004,00.zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          545.000,00 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wysokość rezerw wynosi  

1) rezerwa ogólna 48.508,00

2) rezerwa celowa 40.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł"

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2011 roku

UCHWAŁA NR XVII/127/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2011 roku

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2011 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku ścisłą realizację zadań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając