WAŻNE!

XLVIII Sesja - 20.XI.2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/327/2014

UCHWAŁA NR XLVIII/327/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 listopada 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 410/1 o powierzchni 0,0134 ha, położonej w miejscowości Witowo, stanowiącej własność gminy Krzykosy Mienie Komunalne, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00022412/3.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVIII/326/2014

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

 Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z roku 2013 poz.594 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVIII/325/2014

UCHWAŁA NR  XLVIII/325/2014

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 20 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647, ze zm.), dalej zwanej „Ustawą", Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm.

2.     Załączniki do uchwały stanowią:

1)     załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

2)     załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3.     Zmiana miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1)     w § 1 - wykreśla się w ust. 2 pkt 6;

2)     w § 4 - dodaje się pkt 12 o brzmieniu: „12) budynkach gospodarczo-garażowych - należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże oraz budynki gospodarcze z wydzieloną częścią na cele garażowania samochodów.";

3)     w § 5 dopisuje się ust. 5 o treści: „Niezależnie od przeznaczenia określonego w ust. 1, dopuszcza się na terenie całej gminy Krzykosy lokalizowanie przedsięwzięć produkcji energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltanicznych o mocy do 100 kW w przypadku, jeżeli: 1) ich lokalizacja nie będzie stwarzać uciążliwości dla określonego w ust. 1 przeznaczenia terenu; 2) jeżeli teren nie będzie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych - odpowiednio na cele nierolnicze i nieleśne.";

4)     w § 6 - zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego mogą być lokalizowane na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz na terenach mieszkaniowo-usługowych ROM."

5)     w § 7 - zmienia się treść pkt 4 w ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „4) krycie dachem jednospadowym lub dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych pod kątem do 15o;"

6)     w § 7 - wprowadza się do ust. 2 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „5) stosowanie dowolnej geometrii dachów w budynkach produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych i inwentarskich."

7)     w § 7 - wprowadza się ust.3 o brzmieniu: „3. Określone w miejscowym planie zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, na których dopuszcza się lokalizowanie obiektów dotyczą ich budowy, remontów, modernizowania, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, przy czym ustalenie to dotyczy również budynków użytkowanych w dniu uchwalenia miejscowego planu w sposób inny niż wynika to z przeznaczenia terenu, na którym obiekt jest zlokalizowany.";

8)     w § 7 wprowadza się ust. 4 o brzmieniu: „4. Parametr określający wymaganą liczbę miejsc postojowych określa łącznie miejsca w garażach i poza garażami."

9)     w § 8 - wykreśla się treść punktów od 1 do 5, a § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, dopuszcza się lokalizowanie budynków tymczasowych, nieoddziałujących negatywnie na działki znajdujące się w sąsiedztwie."

10) w § 9 - obecną treść oznacza się jako „ust. 1" oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści: „2. Dopuszcza się, za zgodą zarządców dróg, rozbudowę budynków poza wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy pod warunkiem zachowania istniejącej w dniu opublikowania miejscowego planu odległości rozbudowywanego budynku od granicy działki budowlanej z drogą, której dotyczy nieprzekraczalna linia zabudowy; powyższe nie dotyczy dróg krajowych."

11) w § 10 - wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją nową o brzmieniu: „§ 10. Dopuszcza się lokalizowanie budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy."

12) w § 11- zmienia się treść pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „1) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług PU - 2,2 m;"

13) w § 11 - dodaje się pkt 3 o treści: „3) na terenach wymagających ogrodzeń specjalnych - zgodnie z wymogami wynikającymi z przeznaczenia terenu i przepisami prawa.";

14) § 12 - zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Dopuszcza się sytuowanie reklam wolno stojących, masztów reklamowych, pylonów oraz reklam sytuowanych na dachach, ścianach  i ogrodzeniach; sytuowane reklamy świetlne nie mogą na terenach, na których dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych, charakteryzować się światłem pulsującym, nie mogą zmieniać zasad oświetlenia naturalnego tych terenów, w tym wynikającego z oświetlenia dróg nocą, a także nie mogą powodować olśnień użytkowników dróg."

15) § 16 - zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. W zakresie zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacjach awaryjnych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz lokalizowania urządzeń związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę obowiązują przepisy odrębne."

16) w § 17 - wykreśla się ust. 4 oraz zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Dopuszcza się, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nie skanalizowanych, jeżeli:

1)     umożliwiają to istniejące warunki gruntowo-wodne;

2)     odprowadzenie ścieków w sposób określony dla danego rodzaju oczyszczalni nie będzie zagrażać jakości wód podziemnych, powierzchniowych i ujęć wody.";

17) wykreśla się § 22;

18) w § 25 - wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje nowym ustaleniem o brzmieniu: „§ 25. Gospodarkę odpadami prowadzić należy zgodnie z przepisami odrębnymi i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy.";

19) w § 27 - w ust. 1 pkt 1 zmienia się treść ustalenia pod literą c, która otrzymuje brzmienie: „c) w Solcu - kościół parafialny z XIX w. pod wezwaniem św. Katarzyny wraz z wyposażeniem - nr rejestru 2626/A z 29.08.1997 r. i cmentarz przykościelny - nr rejestru j.w."

20) w § 30 - zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „§ 30. 1. Ochroną, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, objęte są budynki i założenia folwarczne, wymienione w aktualnej gminnej ewidencji zabytków gminy Krzykosy.";

21) w § 35 - w ust. 1 wykreśla się pkt 4, a więc ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Drogi wewnętrzne, w których prowadzone będą sieci, infrastruktury technicznej nie mogą mieć szerokości w liniach rozgraniczających mniejszej niż: 1) przy obsłudze do 3 działek - 5 m; 2) przy obsłudze do 10 działek - 8 m; 3) przy obsłudze do 10 działek - 10 m."

22) w § 40 - dotychczasowa treść otrzymuje numerację „ust. 1" oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści: „2. Wszelkie planowane na obszarze objętym miejscowym planem budowle o wysokości równej 50,00 m npt i wyższe należy każdorazowo zgłaszać do właściwej służby wojskowej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę." oraz ust. 3 o treści: „3. W odniesieniu do dróg krajowych nr 11 i nr 15: a) obowiązują przepisy odrębne w sprawie wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, b) obiekty, o których mowa w ust.1 i ust.2 o wysokości większej niż minimalna odległość obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi  od zewnętrznej krawędzi jezdni, określona w §129 i §130, należy lokalizować w odległości nie mniejszej od zewnętrznej krawędzi drogi niż wynosi całkowita wysokość tych obiektów, a w przypadku elektrowni wiatrowych - całkowita wysokość mierzona wraz ze śmigłem znajdującym się w pozycji pionowej."

23) w § 41 - zmienia się numer odnośnego paragrafu, a ustalenie po zmianie brzmi: „§ 41. Dla terenów: zieleni naturalnej ZN, lasów ZL, dolesień ZL, rolniczych R i wód powierzchniowych WS, położonych wzdłuż linii elektroenergetycznej 400 kV, obowiązują ustalenia podane  w § 140.";

24) Dopisuje się § 42a o treści: „§ 42a 1. Obszar miejscowego planu objęty jest koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego:

1)     w części południowo-zachodniej - koncesją Śrem - Jarocin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001r.

2)     w części północno-wschodniej gminy - koncesją Kórnik - Środa nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. ważna do dnia 19.07.2015r.;

2.     W części północno-wschodniej gminy znajduje się część obszaru terenu górniczego „Winna Góra", utworzonego w związku z wydobywaniem gazu ziemnego ze złoża „Winna Góra" (koncesja na wydobywanie gazu - Nr 1/2012 z dnia 08.05.2012 r.)."

3.     Dopuszcza się, na terenach objętych koncesjami, prowadzenie poszukiwawczych badań geofizycznych i wierceń, prowadzenie próbnej i przemysłowej eksploatacji , oraz zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych."

25) w § 47zmienia się treść ustalenia w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz wykreśla się treść ustalenia ust. 1 pkt 1 lit d, a także zmienia się treść ustalenia zawartego w ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 4,  a zatem § 47 otrzymuje brzmienie:

     „1. Zakazuje się lokalizowania:

1) budynków innych niż:

a)     budynki mieszkalne jednorodzinne,

b)     z zastrzeżeniem pkt 2 przynależne budynkom mieszkalnym jednorodzinnym budynki gospodarczo-garażowe,

c)     obiekty małej architektury;

2)     garaży na samochody o nośności powyżej 3,5 tony.

2. Dopuszcza się lokalizowanie : 1) budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.a - w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej; 2) budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b - jako wolno stojących, bliźniaczych lub zblokowanych przy wspólnych granicach działek; 3) obiektów infrastruktury technicznej, 4) obiektów nieuciążliwych usług towarzyszących."

26) § 48 - wykreśla się w całości;

27) w § 49 - zmienia się treść pkt 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „3) sytuowania budynków gospodarczo-garażowych" oraz zmienia się ustalenie pkt 3 w ust. 2, które otrzymuje brzmienie: „3) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca na jeden lokal mieszkalny."

28) w § 52 zmienia się w ust. 1 pkt 2 treść ustalenia w lit. a oraz sformułowanie w lit. b i c, w ust. 2 pkt 3 lit. a oraz wykreśla się w ust. 3 treść ustalenia po przecinku, a w związku z tym § 52 otrzymuje brzmienie: „§ 52.1. Zakazuje się: 1) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni większej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 2) sytuowania budynków wyższych niż: a) mieszkalnych i usług agroturystycznych - 12 m i o liczbie kondygnacji nadziemnych większej niż 3, b) garażowych oraz gospodarczych pomocniczych i hodowlanych - 8 m i o liczbie kondygnacji nadziemnych większej niż 2, c) wiat i garaży na sprzęt rolniczy, budynków składowo-magazynowych - 12 m i o liczbie kondygnacji nadziemnych większej niż 2. 2. Nakazuje się: 1) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 2) stosowanie w budynkach mieszkalnych dachów stromych dwu- lub wielospadowych; 3) zapewnienie liczby miejsc postojowych dla: a) samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, b) innych pojazdów w liczbie odpowiedniej do prowadzonej działalności. 3. Dopuszcza się stosowanie w budynkach gospodarczych, hodowlanych i usług agroturystycznych dachów płaskich lub stromych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º. 4. W przypadku nadbudowy budynku na powierzchni większej niż 60% powierzchni zabudowy budynku dach dostosować należy do wymogów ust. 1 i 2. ";

29)  w § 61 - zmienia się pkt 1 w ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1) domów rekreacji indywidualnych wraz z przynależnymi garażami;"

30) w § 61 - dopisuje się w ust. 1 pkt 5 treść: „oraz stawów hodowlanych i rekreacyjnych";

31) w § 61 - zmienia się pkt 3 w ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „ośrodków jazdy konnej oraz ośrodków związanych z rehabilitacją konną, a także obiektów produkcyjnych rolnych, ogrodniczych i magazynowych związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków;"

32) w § 61 - dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: „3. Dopuszcza się rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody";

33) w § 62 - zmienia się ustalenia w ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b, które otrzymują brzmienie: "2) sytuowania: a) budynków rekreacji indywidualnej wyższych niż 8 m i o liczbie kondygnacji większej niż 2, b) pozostałych budynków - wyższych niż 12 m i o liczbie kondygnacji większej niż 3."

34) w § 63 - w ust. 1 zmienia się ustalenie zawarte w pkt 1 lit. b, które otrzymuje brzmienie: „b) w zabudowie usług turystycznych - 1500 m2.";

35) w § 64 dopisuje się do pkt 1 lit. c, d, e o brzmieniu: „c) obiektów usług turystyki i budynków pensjonatowych, d) obiektów sportu za wyjątkiem sportów motorowych, e) obiektów edukacji przyrodniczej, w tym muzeów przyrodniczych;"

36) w § 89 - wykreśla się pkt 5 w ust. 1;

37) w § 89 - w ust. 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: „3) lokalizowanie budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2 zgodnie z zapisami prawa budowlanego w odległości min. 5,0 m od dróg wewnętrznych i 15,0m od dróg publicznych";

38) w § 97 - zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Przy lokalizowaniu budynków o określonym przeznaczeniu i ujęć wody w pobliżu cmentarzy należy uwzględnić odległości od ich granic określone w przepisach odrębnych."

39) w § 103 - dopisuje się pkt 2, tak że treść tego ustalenia brzmi: „§ 103 Obowiązują ustalenia jak dla terenów lasów ZL, z tym, że do czasu wprowadzenia nasadzeń i zmiany klasyfikacji gruntu dopuszcza się: 1) lokalizowanie płyt gnojowych i zbiorników na ścieki odzwierzęce; 2) rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody";

40) w § 104 -  zmienia się pkt 1 w ust. 1, który otrzymuje treść: „1) zabudowy zagrodowej na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, przynależnej gospodarstwom rolnym, o własnościowej formie władania terenu i areale nie mniejszym niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie gminy Krzykosy, lub na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi rozbudowę tej zagrody;";

41) w § 104, w ust. 1, dodaje się pkt 6 o brzmieniu: „6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2.";

42) w § 110 dopisuje się ust. 3 o treści: „3. Dopuszcza się lokalizowanie zamiennie - ogniw  fotowoltanicznych o mocy do 100 kW."

43) w § 127 - wykreśla się ustalenie w ust. 1 pkt 1 lit. c i zmienia się treść ustalenia ust. 1 pkt 1 lit. b, które otrzymuje brzmienie: "b) powiatowych i gminnych - zgodnie z przepisami odrębnymi;";

44) w § 129, w ust. 6 - wykreśla się treść pkt2 i pkt3 i wprowadza się pkt2 o treści: „2) dla obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 180m.";

45) w § 130, w ust.2 - dopisuje się pkt3 o treści: „3) minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wynoszą: a) dla obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 25m, b) dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 60m"; 

46) w § 138 - zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Wodociągi, o których mowa w ust. 1 zaopatrują gminę w wodę w oparciu o ujęcia i stacje wodociągowe uzdatniania wody w: Pięczkowie, Młodzikowie i w Garbach."

47)  w § 138 - wykreśla się ust. 3, ust. 4 i ust. 5.

2. Z uchwały, o której mowa w ust. 1 usuwa się załącznik nr 6.

 

§ 2

Pozostałe ustalenia uchwały Nr Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki: