WAŻNE!

XLVI Sesja - 25.IX.2014 r.

Uchwała Nr XLVI/315/2014

UCHWAŁA NR XLVI/315/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września  2014 r.

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.            

1.      Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek, uchwalonego Uchwałą Nr VII/48/2011 z dnia 11 maja 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 241, poz. 3859 z dnia 8 września  2011r., zwanego dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm.

2.      Załączniki do uchwały stanowią:

1)     załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

2)     załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.            

1.      Zmiana miejscowego planu, o której mowa w § 1, polega na:

1)     zmianie ustalenia zawartego w § 21 pkt 2 lit c, która otrzymuje brzmienie:

 „ c) stosowanie w budynkach dachów o nachyleniu połaci dachowych pod kątem do 45º";

2) dodaniu w rozdziale 8 zatytułowanym „Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych" dodatkowego paragrafu o numerze 24a i brzmieniu:

㤠24a

Teren obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: Kórnik - Środa nr 32/96/p z dnia 19.07.1996r., ważna do 19.07.2015r.  Właściciel koncesji nie planuje działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego."

2.      Pozostałe ustalenia uchwały Nr VII/48/2011 z dnia 11 maja 2011r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 241, poz. 3859 z dnia 8 września  2011r.) wraz z załącznikami, w tym z rysunkiem miejscowego planu nie ulegają zmianie.

§ 3.            

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.            

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie do

Uchwały XLVI/315/2014
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 września 2014r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek został opracowany zgodnie z przepisami:

-        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);

-        Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.647, z późn. zm.).

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587).

Rada Gminy Krzykosy podjęła w dniu 28 maja 2013 r. uchwałę Nr XXX/213/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/250/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Decyzję o zmianie miejscowego planu podjęto w wyniku potrzeby dopasowania zapisów w zakresie kąta nachylenia połaci dachowych do istniejącej zabudowy.

 Projekt zmiany miejscowego planu został wykonany zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt miejscowego planu wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Krzykosach, a podczas  wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna. Do wyłożonego projektu miejscowego planu nie zostały złożone żadne uwagi.

Projekt uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek, spełnia ustawowe warunki wymagane przed przedstawieniem do uchwalenia.

 

Uchwała Nr XLVI/314/2014

UCHWAŁA NR XLVI/314/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 501/1 o powierzchni 57 m², położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej własność gminy Krzykosy Mienie Komunalne, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00023284/3.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVI/313/2014

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 914/2 o powierzchni 0,0137ha, położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej własność gminy Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00023284/3.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVI/312/2014

UCHWAŁA NR XLVI/312/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 604/1 o powierzchni 0,0188 ha, nr 585/3 o powierzchni 0,0418 ha, nr 680/1 o powierzchni 0,1045 ha, nr 721/1 o powierzchni 0,0407 ha, położone w miejscowości Witowo, stanowiące własność gminy Krzykosy Mienie Komunalne, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00022412/3.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVI/311/2014

UCHWAŁA NR XLVI/311/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z 25 września 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 715/1 o powierzchni 0,0233 ha, położonej w miejscowości Witowo, stanowiącej własność gminy Krzykosy Mienie Komunalne, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00005225/0.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVI/310/2014

UCHWAŁA Nr XLVI/310/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września 2014 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica RUMIANKOWA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Murzynowo Leśne obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 117/19.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XLVI/308/2014

UCHWAŁA NR XLVI/308/2014
RADY GMINY KRZYKOSY

Z DNIA 25 września 2014 R.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin

 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 23 maja 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1 Postanawia się udzielić w 2015 r. Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 695 334,52 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 52/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin". 

 

§2 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

  

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVI/307/2014

UCHWAŁA NR XLVI/307/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września 2014r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/265/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/279/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/287/2014 z dnia 14 maja 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/289/2014 z dnia 16 czerwca 2014r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 210/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/304/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVI/306/2014

UCHWAŁA Nr XLVI/306/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 maja 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/303/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.,

 

 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.779.413,22

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.021.109,41

- dochody majątkowe w kwocie 758.303,81

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.310.880,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 478.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.679.413,22

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.339.383,58

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.340.029,64 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

             odrębnymi ustawami w wysokości 2.310.880,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.002.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 595.781,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7."

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

 kwocie 86.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

5)     § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

6)     § 12 otrzymuje brzmienie:

 „§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 180.000,00

2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 42.000,00 zł".

 

7)     § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
(-) Wiesław Zając