WAŻNE!

XLIII Sesja - 16.VI.2014 r.

Uchwała Nr XLIII/297/2014

UCHWAŁA NR XLIII/297/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2014r.

 

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych w postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych oraz wyposażenia według wartości wynikającej z oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę. 3. O wniesieniu wkładów do spółki Wójt Gminy Krzykosy decyduje w formie zarządzenia.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do cofania udziałów i akcji w spółkach. 2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę Krzykosy następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zbywania udziałów i akcji w spółkach. 2. Decyzję o zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Krzykosy podejmuje w formie zarządzenia. 3. Zbycie udziałów i akcji następuje w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.

4. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości spółki przez podmiot specjalistyczny oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

§ 4. O zrealizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 1, 2, 3 Wójt Gminy Krzykosy informuje Radę Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwałą Nr XLIII/296/2014

UCHWAŁA XLIII/296/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 16 czerwca 2014 roku

 

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, nieruchomości gruntowych w obrębie Młodzikowo, działek nr 43/5 i 43/7 o łącznej powierzchni 189 m², zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00027450/6 na rzecz Skarbu Państwa .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIII/295/2014

UCHWAŁA XLIII/295/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2014 roku

 

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, nieruchomości gruntowej w obrębie Młodzikowo, działki nr 43/6 o powierzchni 568 m² , zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00027450/6 na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIII/294/2014

UCHWAŁA NR  XLIII/294/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje 

§ 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dalej zwanego Studium, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zmianami.
  2. Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących następujące działki gruntu:

1)      w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne - o numerach ewidencyjnych: 7, 8, 10/1 i 10/2;

2)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 40 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 28/2.

  1. Przedmiotem zmiany Studium będzie zmiana przeznaczenia  terenów, o których mowa w ust. 2, z terenów rolnych na tereny eksploatacji powierzchniowej.
  2. Granice obszarów, których dotyczy zmiana przeznaczenia, zostały wskazane na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały - integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2

Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.                                 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Uchwała Nr XLIII/292/2014

UCHWAŁA XLIII/292/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 16 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) i art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r.121 jt.), Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 336/4 w obrębie Witowo, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 43218 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator UL. Witkowska 5, 63-300 Września, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIII/291/2014

UCHWAŁA XLIII/291/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 16 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r.121 jt.), Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 717/5 w obrębie Krzykosy, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 2009 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator UL. Witkowska 5, 63-300 Września, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XLIII/290/2014

UCHWAŁA XLIII/290/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) i art.3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r.121 jt.), Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy - działek nr 562/1 i 562/4 w obrębie Pięczkowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00005224/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator UL. Witkowska 5, 63-300 Września, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIII/289/2014

UCHWAŁA  NR XLIII/289/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2014r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/265/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/279/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/287/2014 z dnia 14 maja 2014r

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załaczniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIII/288/2014

UCHWAŁA Nr XLIII/288/2014
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014